Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi de titularitat i activitat de mercats

Imprimir
Canvi de titularitat i d'activitat de venda..  

QUI EL POT DEMANAR

El/la cedent de la/es parada/es i la persona cessionària o interessada.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Després de passar pel Departament de Mercats (Cr. Mig, 85) per a revisar la documentació necessària, haurà de presentar-la a qualsevol dels punts de registre d'entrada de l'Ajuntament.
Documentació necessària
- Instància sol·licitant el canvi de titularitat i activitat (2 còpies).
- DNI de les persones que sol.liciten el canvi de titularitat i activitat (fotocòpia).
- Autoliquidació pels drets del canvi de titularitat.
- Autoliquidació pels drets del canvi d'activitat.
- Declaració jurada del cessionari (original).
- Fiança, s'escau.
- Llibre de família, quan el traspàs es realitzi entre familiars.
- 2 fotografies.
- Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb l'Administració d'Hisenda, de/la cedent i del/de la cessionari/a (original).
- Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, del/de la cedent i del/de la cessionari/a (original).
- Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb aquest Ajuntament, de les persones que sol·liciten el traspàs (original).

MÉS INFORMACIÓ

IMPORTANT: NO S'INICIARÀ CAP EXPEDIENT QUE NO CONTINGUI TOTA LA DOCUMENTACIO RELACIONADA ANTERIORMENT.

- El canvi d'activitat s'ha sol·licitar en base al supòsits establerts en el Text refós del reglament de Mercats.
- El Departament de Mercats o la direcció del mercat, revisaran tota la documentació abans de presentar-la al Registre General d'Entrada.
- La persona interessada farà l'autoliquidació i pot consultar al Departament de Mercats o a la direcció del mercat.
- L'autoliquidació es farà efectiva en qualsevol entitat bancària autoritzada a tal efecte per aquest Ajuntament, després de presentar els documents al Registre General d'Entrada.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

  • Carpeta ciutadana
  • Contacteu
  • Normatives municipals
  • Talls de servei
  • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
  • Anar a cat365.net
  • 060.es
  • Oficina gestió empresarial
  • Sede electrónica del catastro
  • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400