Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de titularitat i activitat de mercats

Canvi de titularitat i d'activitat de venda.

El/la cedent de la/es parada/es i la persona cessionària o interessada.

Després de passar pel Departament de Mercats per a revisar la documentació necessària, haurà de presentar-la a qualsevol dels punts de registre d'entrada de l'Ajuntament.

Documentació necessària

- Instància sol·licitant el canvi de titularitat i activitat (2 còpies).
- DNI de les persones que sol.liciten el canvi de titularitat i activitat (fotocòpia).
- Autoliquidació pels drets del canvi de titularitat.
- Autoliquidació pels drets del canvi d'activitat.
- Declaració jurada del cessionari (original).
- Fiança, s'escau.
- Llibre de família, quan el traspàs es realitzi entre familiars.
- 2 fotografies.
- Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb l'Administració d'Hisenda, de/la cedent i del/de la cessionari/a (original).
- Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, del/de la cedent i del/de la cessionari/a (original).
- Certificat d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions amb aquest Ajuntament, de les persones que sol·liciten el traspàs (original).

Impresos associats

Expedient de canvi de titularitat i activitat (Mercats)

IMPORTANT: NO S'INICIARÀ CAP EXPEDIENT QUE NO CONTINGUI TOTA LA DOCUMENTACIO RELACIONADA ANTERIORMENT.

- El canvi d'activitat s'ha sol·licitar en base al supòsits establerts en el Text refós del reglament de Mercats.
- El Departament de Mercats o la direcció del mercat, revisaran tota la documentació abans de presentar-la al Registre General d'Entrada.
- La persona interessada farà l'autoliquidació i pot consultar al Departament de Mercats o a la direcció del mercat.
- L'autoliquidació es farà efectiva en qualsevol entitat bancària autoritzada a tal efecte per aquest Ajuntament, després de presentar els documents al Registre General d'Entrada.