Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Certificat d'empadronament històric de convivència

Certificat signat pel Secretari/ària de l'Ajuntament o persona en qui delegui,amb el vist i plau del Sr./Sra. Alcalde/Alcaldessa o la persona en qui delegui de la inscripció al Padró Municipal d’Habitants de les persones que conviuen o hagin conviscut a un domicili de L'Hospitalet amb la persona sol·licitant.

 • Ciutadans/nes majors d'edat que estiguin o hagin estat inscrits/es al padró d'habitants d'aquesta ciutat.
 • Qualsevol persona pot demanar un certificat d'una altra aportant una autorització expressa. En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal aportar la documentació que l'acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa
   

 • La persona ha d'estar o haver estat empadronada en aquesta ciutat.

El departament gestor té un termini de 3 mesos per a emetre el certificat.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Sol·licitud
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant
 • En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal aportar la documentació que l'acredita com a representant per fer el tràmit, que és l'autorització específica per a la realització d'aquest tràmit amb la signatura de la persona representant i de la representada juntament amb la còpia dels documents d'identitat de totes dues. Si us voleu inscriure en el Representa ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa
   

Impresos associats

Autorització de sol·licitud de dades del padró d'habitants

 • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
 • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Subsecretaria per la qual es disposa la publicació de la Resolució del INE i la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Un cop feta la sol·licitud el departament tramitarà la petició i se li enviarà el certificat pel mitjà de contacte que indiqui en la petició, correu postal o avís al correu electrònic i mòbil per accedir a la bústia de notificacions municipal.