Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi d’activitat de Mercats

Sol·licitud de canvi de l'activitat de venda autoritzada.

Després de passar pel Departament de Mercats per a revisar la documentació necessària, haurà de presentar-la a qualsevol dels punts de registre d'entrada de l'Ajuntament.

Documentació necessària

  • Instància sol·licitant el canvi d'activitat (2 còpies) 
  • DNI (fotocòpia) 
  • Títol d'activitat de mercats (original).
  • 2 fotografies del titular.
  • Certificat de l'Ajuntament d'estar al corrent de pagament (original).

Impresos associats

Expedient de canvi d'activitats (mercats)

IMPORTANT: NO S'INICIARÀ CAP EXPEDIENT QUE NO CONTINGUI TOTA LA DOCUMENTACIO RELACIONADA ANTERIORMENT.

  • El canvi d'activitat de mercats s'ha de sol·licitar en base als supòsits especificats a l'article 52 del text refós del reglament de mercats.
  • El Departament de Mercats revisarà tota la documentació abans que sigui presentada al Registre General d'Entrada.
  • El departament de mercats emetrà l'autoliquidació. Pot consultar al Departament de Mercats o a la direcció del Mercat.
  • La autoliquidació es farà efectiva en qualsevol entitat bàncària autoritzada a tal efecte per aquest Ajuntament.