Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Preinscripció escolar per al curs 2020-2021 dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria

Imprimir
Sol·licitud de preinscripció per ser admès per primera vegada en un centre escolar sostingut amb fons públics (públic o privat concertat) o per realitzar canvi de centre escolar.

Dirigit a escolars que hagin de matricular-se en  ensenyaments de segon cicle infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

La presentació de la sol·licitud serà només telemàtica en aquest termini:
 • La setmana del 13 al 22 de maig la presentació de la sol·licitud de preinscripció serà només per via telemàtica
Per la gent que no tingui la possibilitat de fer-ho via electrònica, disposarà d'un segon termini per presentar-la:
 • La setmana del 19 al 22 de maig la presentació de la sol·licitud de preinscripció es podrà fer per via telemàtica o de forma presencial  a l’escola demanada en primera opció (amb cita prèvia).
Només es pot presentar una única sol·licitud per menor. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat..  

QUI EL POT DEMANAR

El pare, mare, tutor o tutora  legal o guardador o guardadora de fet

QUAN ES POT FER

Curs 2020-2021 el periode de preinscripció és del 13 de maig al 22 de maig.  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PER INTERNET:
Període de presentació per via telemàtica serà del 13 al 22 de maig.
 • S'haurà de d'emplenar el formulari electrònic disponible a la web del Departament d'Educació. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil.
 • Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció, aquesta bústia la podeu trobar a la Guia de centres educatius de L'H
 • Obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a través del web del Departament d'Educació.
Els infants que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen.

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

El centre ha de respondre al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció. (s’ha de vigilar la carpeta de correu brossa o spam).
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Requeriments
 • Admissió per primera vegada en un centre de la ciutat per cursar qualsevol ensenyament sufragat amb fons públics, o sol·licitar un canvi de centre.
La presentació de la sol·licitud s'ha de fer entre els dies 19 al 22 de maig només en casos excepcionals que no puguin fer-ho de manera electrònica.

Heu d'omplir la sol·licitud i presentar-la a l’escola demanada en primera opció amb cita prèvia juntament amb la documentació requerida.

Per demanar cita prèvia heu de trucar directament a l'escola. Podeu trobar el teléfon del centre consultant la Guía dels centres educatius L'H o trucant al 010 indicant el centre.

Les escoles atendran en horari de matí (9-13:30h). Per més informació podeu consultar les pàgines webs dels centres.

Només es pot presentar una única sol·licitud per menor. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat.
Documentació necessària
 • Formulari de preinscripció que trobarà aquí o en  la web del departament d'educació >tràmits
 • Llibre de familia o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI, targeta de residència o pasaport  de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora legal, guardador, guardadora de fet). Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
Els DNI, carnets de família monoparental, de família nombrosa,... que caduquin a partir de la declaració de l'estat d'alarma tindran un any més de validesa. Per tant, es prorroga la seva vigència fins al 13 de març del 2021.  Si qualsevol document ha caducat abans del 14 de març, no és vàlid

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

En cas que al·legeu algún criteri de prioritat heu d'aportar la documentació indicada segons el cas :

 • Tenir germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin. 
  • No s’ha d’aportar documentació. El mateix centre fa la comprovació.
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre o del lloc de treball del pare/mare, tutor/a legal o guardador/a de fet que presenti la sol·licitud 
  • DNI o targeta de residència del sol·licitant.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
   • Recordi que pot aconseguir el volant de convivència a la carpeta ciutadana que trobarà a la SEU electrònica. Necessita un certificat digital que pot aconseguir de manera on line en el tràmit que trobarà enllaçat al final de la pàgina.
   • Excepcionalment, per aquest procediment de preinscripció i només en el cas que l’adreça del DNI o el NIE no sigui l’habitual i sigui impossible obtenir el certificat o volant de convivència, es pot acreditar que el domicili al·legat és el domicili habitual amb la presentació de la documentació següent:

    1) una declaració responsable conforme aquell és el domicili del nucli familiar, amb el compromís d’aportar la certificació de l'ajuntament quan es recuperin els tràmits

    2) un dels documents següents: títol de propietat de l'immoble (en cas que sigui propi) o la inscripció del contracte de lloguer a l'INCASOL (en cas que sigui de lloguer), el domicili habitual de l'IRPF, el domicili associat a la Targeta Sanitària Individual o la domiciliació de diversos subministraments a nom del sol·licitant, en el domicili al·lega
  • Quan en aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària, i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).
 • Renda anual de la unitat familiar beneficiària de la renda garantida de ciutadania
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a o germans/es
  • Targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. Es consideren també els/les pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Família nombrosa o monoparental
  • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

QUÈ PASSA DESPRÉS

En les dates indicades al calendari, els centres publiquen al web les diverses llistes de resultats (l’Oficina Municipal d’Escolarització publicarà les corresponents dels centres de tot el municipi)  que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, estaran anonimitzades.

En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol•licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

Es pot consultar els resultats individuals des de la pàgina web del Departament d’Educació , per fer-ho es necessita:
 • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'ha indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
 • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes.
Dates de publicacions:

Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional (29 maig 2020) 
 
En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre a puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Presentació de Reclamacions (del 02 al 05 juny 2020)
 
Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació a la bústia electrònica oficial del centre per correu electrònic.
El centre respondrà al correu com a justificant de recepció de la reclamació.
De manera puntual, es podrà demanar cita prèvia al centre a través de l'eina corporativa o per telèfon per anar a fer el tràmit presencialment.
 
Llistes de sol·licituds amb la puntuació una vegada resoltes les reclamacions (09 juny 2020)
 
Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).
 
Sorteig públic (09 juny 2020)
 
El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s'ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud.
Els germans que demanen plaça al mateix centre, ensenyament i nivell, si ho fan constar a la sol•licitud, se'ls assigna el mateix número de desempat.
 
Llistes amb les sol·licituds ordenades (NO SÓN ENCARA LES D’ASSIGNACIÓ) (11 juny 2020)
 
Les sol·licituds s'ordenen segons els criteris de prioritat, la puntuació definitiva i el número de desempat.
Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici) (del 26 al 29 juny 2020)
Les sol·licituds de P3, 1r.ESO i les que hagin marcat la casella plaça d’ofici, el Departament d'Educació comunicarà per correu electrònic a les que no se'ls pot assignar cap de les peticions formulades. Aquestes famílies podran ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció, fins a un màxim de 5, en el marc de les vacants existents. En tot cas assigna una plaça d'ofici si no és possible atendre cap de les peticions o no se’n tria cap. Aquest tràmit només serà telemàtic.
 
Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera (07 juliol 2020)
 
Cada centre publica la llista d'alumnes admesos al centre i la llista d'alumnes que s'hi han preinscrit, però que tenen un altre centre assignat. Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d'espera.
La llista d'espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.
Fins al 8 de setembre de 2020 si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna vacant, aquesta s'ha d'oferir als alumnes que han demanat aquell centre en primera opció (o posteriors) i no se'ls ha assignat ja un centre demanat amb prioritat; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre. 
 
Matrícula (del 13 al 17  juliol  2020)
 
Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari. Els alumnes que no ho fan en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.
El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant l'eina corporativa o el telèfon, o alternativament per una confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia oficial del centre.
 

MÉS INFORMACIÓ

Barem:
 • Tenir germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin:  40 punts
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre o del lloc de treball del pare/mare, tutor/a legal o guardador/a de fet que presenti la sol·licitud:
  • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
  • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol•licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar beneficiària de la renda garantida de ciutadania:  10 punts
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a o germans/es: 10 punts
 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts
.  

TEMPS DE RESPOSTA

El que marqui la Resolució de la Generalitat quan publiqui les dates d’exposició de les llistes

NORMATIVA APLICABLE

 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyament sufragats amb fons públics.
 • Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021 (publicat al DOGC 8078 de data 5 de març de 2020)
 • RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes al centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyament sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

TRÀMITS RELACIONATS

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400