Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cita prèvia per la renovació de la prestació per al pagament del lloguer

Les persones que reben la prestació permanent per al pagament del lloguer han de justificar que es continuen reunint els requisits per al seu manteniment. Qualsevol modificació de les condicions que van fer que es concedís la prestació s'ha de justificar degudament si es vol continuar rebent-la.

Poden presentar la declaració únicament les persones majors de 65 anys en data 31/12/2012 i que van ser beneficiàries l'any 2019.

 • Demanar Cita Prèvia a l'Oficina de l'Habitatge.
 • Únicament poden presentar la sol·licitud per mantenir les prestacions per al pagament del lloguer l'any 2020, les persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l’any 2019, d’acord amb la convocatòria publicada amb la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril, regulada per l’Ordre 402/2009, de 5 d’agost.
 • Acreditar que s'està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis. Es considera que una unitat de convivència compleix aquesta condició  quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer.
 • Acreditar uns ingressos màxims anuals no superiors a 2,35 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) actualitzat. per a L'Hospitalet de Llobregat (Zona A) segons la taula següent i depenent dels membres de la unitat de convivència de la persona beneficiària:
Taula d'IRSC ponderat segons membres de la unitat de convivència
1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
24.965,55 € 25.737,68 € 26.844,68 € 27.739,51 €

Si alguna persona de la unitat de convivència té una discapacitat reconeguda del 33% o més s'aplicarà el tram següent de la taula (exemple: si la unitat de convivència està formada per 2 membres, en aquest supòsit el límit d'ingressos seria el d'una unitat de convivència formada per 3 membres).

Els ingressos que cal acreditar són els de l'últim període impositiu (2018), però en situacions sobrevingudes en què la persona sol•licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar en la convocatòria, la persona o persones afectades acreditaran els ingressos de l'any en curs.

El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 20 de gener de 2020 i finalitza el 30 d'abril de 2020, tots dos inclosos.

La declaració responsable i altra documentació presentada abans de la data d'inici del termini indicat al paràgraf anterior s'entendran presentades dins de termini.
Quan es rep la resposta?

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La notificació dels actes de tramitació i de resolució es farà per mitjà de la seva exposició als taulers d’anuncis de les entitats que col·laboren en la gestió de les prestacions, al web Habitatge.gencat.cat  i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler, per tant el ciutadà no rebrà les notificacions amb paper i correu postal.

Es pot presentar recurs?

Contra les resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes prestacions, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, davant la persona titular de la direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, o recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'establert a la Resolució TES/992/2012, de 16 de maig, de delegació de competències.

Documentació necessària

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions NO caldrà que aportin la documentació corresponent a: la declaració de renda, o certificat de Pensió no Contributiva (PNC) o de Renda Mínima d'Inserció (RMI), el certificat d'imputacions, el certificat de discapacitat reconeguda i el certificat de convivència (marcades amb *)

 • Sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer.
 • Justificació dels ingressos:
  • (*) Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2018 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.

   Si alguns membres de la unitat de convivència no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF, s'han d'acreditar els ingressos amb la documentació següent:
  • (*) Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral, només els menors de 65 anys
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior, ho farà per mitjà d'una declaració responsable que caldrà que vagi acompanyada d'un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2020, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. El pagament del lloguer de l’habitatge s’ha de realitzar per mitjà de: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut de l’administrador.
En tots els casos al rebut ha de constar  a quina mensualitat correspon el pagament efectuat i a més a més, en el cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat, hi haurà de constar les dades següents: referència, NIF de l’emissor i sufix. De l'import del rebut tan sols es tindran en compte l'import de la renda i els endarreriments, els corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l’impost de béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d’escombraries
Si a la unitat de convivència s'ha produït algun canvi (nombre de membre, ingressos, habitatge, etc) s'haurà d'aportar la documentació següent:
 • Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s'han separat o divorciat des de la data en què se'ls va concedir la prestació.
 •  (*) Certificat acreditatiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del grau de discapacitat reconeguda, en cas d'una discapacitat sobrevinguda.
 •  (*) Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol•licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Nou contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l'habitatge)
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol•licitar, directament o per mitjà de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Impresos associats

 • Resolució de 14 de gener de 2020 per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l’exercici 2020, determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.
 • Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, per la qual es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer.
 • Resolució MAH/1100/2010, de 8 d'abril, per la qual es convoquen les prestacions permanents per al pagament del lloguer corresponents a l'any 2010.
 • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, modificada per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
 • Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres. (DOGC  núm.  4920  publicat el  06/07/2007)
Sense resolució d'òrgan

Import de la prestació
L'import màxim de la prestació pot ser de 240 €/mes (2.880 € anuals).
L'import mínim és de 20 €/mes (240 € anuals)

Incompatibilitats
Aquesta prestació és incompatible amb els beneficiaris de les prestacions d'especial urgència per les mateixes mensualitats.
També es incompatible amb qualsevol altre ajut o prestació provinent d'altres administracions públiques, que tinguin la mateixa finalitat.

Fiscalitat d'aquesta prestació
Atès que la prestació per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la prestació per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina de l'Habitatge i al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, http://www.habitatge.gencat.cat