Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Renovació de la prestació permanent per al pagament del lloguer

Imprimir
Les persones que reben la prestació permanent per al pagament del lloguer han de justificar que es continuen reunint els requisits per al seu manteniment. Qualsevol modificació de les condicions que van fer que es concedís la prestació s'ha de justificar degudament si es vol continuar rebent-la..  

QUI EL POT DEMANAR

Poden presentar la declaració únicament les persones majors de 65 anys en data 31/12/2012 i que van ser beneficiàries l'any 2017.

QUAN ES POT FER

El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 29 de gener de 2018 i finalitza el 2 de març de 2018, tots dos inclosos.

La declaració responsable i altra documentació presentada abans de la data d'inici del termini indicat al paràgraf anterior s'entendran presentades dins de termini..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • La persona sol·licitant ha d'haver estat beneficiada d'aquesta prestació l'any 2017.
 • Acreditar que s'està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis. Es considera que una unitat de convivència compleix aquesta condició  quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer.
 • Acreditar uns ingressos màxims anuals no superiors a 2,35 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) actualitzat per a L'Hospitalet de Llobregat (Zona A) segons la taula següent i depenent dels membres de la unitat de convivència de la persona beneficiària:
Taula d'IRSC ponderat segons membres de la unitat de convivència
1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
24.965,55 € 25.737,68 € 26.844,68 € 27.739,51 €

Si alguna persona de la unitat de convivència té una discapacitat reconeguda del 33% o més s'aplicarà el tram següent de la taula (exemple: si la unitat de convivència està formada per 2 membres, en aquest supòsit el límit d'ingressos seria el d'una unitat de convivència formada per 3 membres).
Heu d'omplir la declaració responsable sobre el compliment de requisits de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i presentar-la, juntament amb la documentació necessària l'oficina indicada, segons el vostre codi postal de residència.
Documentació necessària
 • Sol·licitud per obtenir una pròrroga o mantenir la prestació per al pagament del lloguer (2 còpies).
A més, heu de presentar original i fotocòpia o una fotocòpia compulsada de la documentació que es detalla. Els originals es retornen una vegada confrontats amb les fotocòpies aportades.
 • Tots els rebuts de lloguer de l'any 2018, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. En cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat en el rebut hi hauran de constar les dades següents: referència, NIF de l'emissor i sufix.
  El pagament del lloguer de l'habitatge s'ha de realitzar per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o bé rebut emès per l'administrador de la finca.
 • Volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2016 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
  En situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar en la convocatòria, la persona o persones afectades acreditaran els ingressos de l'any en curs.
 • En cas de ser una persona no obligada a presentar la Declaració de l'IRPF l'any 2016, heu de presentar:
  • Certificat d'imputacions de l'AEAT de l'any 2016.
  • Informe de vida laboral, només les persones menors de 65 anys (http://www.seg-social.es)

Si no podeu justificar els ingressos per cap dels mitjans anteriors, heu d'aportar la declaració responsable d'ingressos (Model 1) on s'acrediten els ingressos per a cada un dels membres de la unitat de convivència que no puguin justificar-los. Si la declaració responsable afecta a tota la unitat de convivència cal acompanyar-la d'un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores.

 • Si en la unitat de convivència s'ha produït algun canvi (nombre de membres, ingressos, habitatge, etc) heu d'aportar la documentació següent:
  • Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s'han separat o divorciat des de la data en què se'ls va concedir la prestació.
  • Certificat acreditatiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del grau de discapacitat reconeguda, en cas d'una discapacitat sobrevinguda.
  • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
  • Nou contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l'habitatge).
  • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (àrea SEPA), si ha variat el compte bancari de la persona perceptora de la prestació.
  • DNI, tarjeta de residència o passaport o llibre de família (si és menor d'edat) del nou membre de la unitat de convivència.
A més, en cas de no signar les autoritzacions o denegar les consultes del full de sol·licitud, heu de presentar:
 • Certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud (Servei d'Ocupació de Catalunya i Servei Públic d'Ocupació Estatal).
 • Certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'any en curs (Institut Nacional de la Seguretat Social).
 • Dades sobre la propietat d'habitatges (Registre de la Propietat i Cadastre).
 • Certificat acreditatiu del grau de discapacitat reconeguda (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).
 • DNI, targeta de residència o passaport (Direcció General de la Policia).
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina de l'Habitatge i al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, http://www.habitatge.gencat.cat

MÉS INFORMACIÓ

L'import màxim d'ajut serà de 240 €/mes per un total de 2.880 €/any i l'import mínim serà de 20 €/mes sent el total anual de 240 €.

Aquest ajut és incompatible amb les prestacions d'urgència especial (lloguer/desnonats) per les mateixes mensualitats, article 5 de l'Ordre MAH/402/2009.

S'entén per unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un domicili amb independència de si tenen relació de parentiu entre si.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

NORMATIVA APLICABLE

 • Resolució de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment del dret a rebre les prestacions permanents per al pagament del lloguer per a l’any 2018.
 • Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.
 • Article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
 • Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, per la qual es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer.
 • Resolució MAH/1100/2010, de 8 d'abril, per la qual es convoquen les prestacions permanents per al pagament del lloguer corresponents a l'any 2010.
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
 • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, modificada per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
 • Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400