Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Pròrroga de la prestació per al pagament del lloguer per a l'any 2019

Imprimir
Petició per a prorrogar aquest ajut a fons perdut per a que les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió residencial, puguin fer front al pagament del lloguer..  

QUI EL POT DEMANAR

Poden presentar la declaració únicament les persones que van tenir resolució favorable d'acord amb la convocatòria de l'any 2018.

QUAN ES POT FER

El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 21 de gener de 2019 i finalitza l'1 de març de 2019, tots dos inclosos.

Les declaracions de compliment i altra documentació presentada abans de la data d'inici del termini indicat al paràgraf anterior s'entendran presentades dins de termini..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Haver tingut una resolució favorable a la convocatòria de l'any 2018.
 • Acreditar que s'està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis. Es considera que una unitat de convivència compleix aquesta condició  quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer.
 • La quantia que consta a la casella 435 de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2017 ha de ser inferior a 500€, excepte si aquest import és el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.
 • Acreditar uns ingressos màxims anuals no superiors a 1,50 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) actualitzat per a L'Hospitalet de Llobregat (Zona A) segons la taula següent i depenent dels membres de la unitat de convivència de la persona beneficiària:
Taula d'IRSC ponderat segons membres de la unitat de convivència
1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
15.935,46 € 16.428,31 € 17.134,90 € 17.706,07 €

Si alguna persona de la unitat de convivència té una discapacitat reconeguda del 33% o més s'aplicarà el tram següent de la taula (exemple: si la unitat de convivència està formada per 2 membres, en aquest supòsit el límit d'ingressos seria el d'una unitat de convivència formada per 3 membres).
Heu d'omplir la declaració responsable sobre el compliment de requisits de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i presentar-la, juntament amb la documentació necessària a l'oficina indicada, segons el vostre codi postal de residència.
Documentació necessària
 • Sol·licitud per obtenir una pròrroga o mantenir la prestació per al pagament del lloguer.
A més, heu de presentar original de la documentació que es detalla.
 • Tots els rebuts de lloguer de l'any 2019, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. En cas que el sistema de pagament sigui el rebut domiciliat en el rebut hi hauran de constar les dades següents: referència, NIF de l'emissor i sufix.
  El pagament del lloguer de l'habitatge s'ha de realitzar per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o bé rebut emès per l'administrador de la finca.
 • Volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2017 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
  En situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar en la convocatòria, la persona o persones afectades acreditaran els ingressos de l'any en curs.
 • En cas de ser una persona no obligada a presentar la Declaració de l'IRPF l'any 2017, heu de presentar:
Si no podeu justificar els ingressos per cap dels mitjans anteriors, heu d'aportar la declaració responsable d'ingressos (Model 1) on s'acrediten els ingressos per a cada un dels membres de la unitat de convivència que no puguin justificar-los. Si la declaració responsable afecta a tota la unitat de convivència cal acompanyar-la d'un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores.
 • Si en la unitat de convivència s'ha produït algun canvi (nombre de membres, ingressos, habitatge, etc) heu d'aportar la documentació següent:
  • Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s'han separat o divorciat des de la data en què se'ls va concedir la prestació.
  • Certificat acreditatiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del grau de discapacitat reconeguda, en cas d'una discapacitat sobrevinguda.
  • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
  • Nou contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l'habitatge).
  • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (àrea SEPA), si ha variat el compte bancari de la persona perceptora de la prestació.
  • DNI, tarjeta de residència o passaport o llibre de família (si és menor d'edat) del nou membre de la unitat de convivència.
A més, en cas de no signar les autoritzacions o denegar les consultes del full de sol·licitud, heu de presentar:
 • Certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut els tres últims mesos previs a la presentació de la sol·licitud (Servei d'Ocupació de Catalunya i Servei Públic d'Ocupació Estatal).
 • Certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'any en curs (Institut Nacional de la Seguretat Social).
 • Dades sobre la propietat d'habitatges (Registre de la Propietat i Cadastre).
 • Certificat acreditatiu del grau de discapacitat reconeguda (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).
 • DNI, targeta de residència o passaport (Direcció General de la Policia).
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
  Dilluns a divendres: 9-14h
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns i divendres: 9:00 a 14:00 h
  Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Aquesta oficina romandrà tancada el dilluns 11 d'octubre de 2021.
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina de l'Habitatge i al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, http://www.habitatge.gencat.cat.

MÉS INFORMACIÓ

L'import màxim d'ajut serà de 200 €/mes per un total de 2.400 €/any i l'import mínim serà de 20 €/mes sent el total anual de 240 €.

Aquest ajut és incompatible amb:
 • Les prestacions d'urgència especial (lloguer/desnonats) per les mateixes mensualitats, article 5 de l'Ordre MAH/402/2009.
 • El manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació per les mateixes mensualitats de l'any.
 • Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat (punt 11 de la Resolució TES/884/2014).
S'entén per unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un domicili amb independència de si tenen relació de parentiu entre si.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

NORMATIVA APLICABLE

 • Resolució de 14 de gener de 2019 per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l’exercici 2019, determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.
 • Article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
 • Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 2013.
 • Resolució TES/884/2014, d'11 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 2014.
 • Resolució TES/667/2015, de 2 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2015 per a col·lectius específics. 
 • Resolució GAH/940/2016, de 5 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2016 per a col·lectius específics.
 • Resolució GAH/657/2017, de 27 de març, per la qual s'estableixen les condicions per accedir a les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics.
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
 • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, modificada per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
 • Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400