Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Al·legacions o recursos a sancions de trànsit imposades per l'Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud d'anul·lació o modificació d'una multa per una infracció de trànsit imposada per l'Ajuntament de L'Hospitalet.

El pagament de la denúncia amb LA BONIFICACIÓ DEL 50% SUPOSA LA RENÚNCIA A FORMULAR AL·LEGACIONS i la finalització del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa i sense perjudici d'interposar els recursos pertinents.

En cas que la infracció comporti la retirada de punts per part de la Direcció General de Trànsit (DGT), aquesta retirada es farà sense perjudici que s'hagi abonat la sanció econòmica amb la bonificació en període voluntari de pagament.

Per al·legar que la persona conductora del vehicle en el moment de la infracció era una altra, heu de seguir les instruccions del tràmit d'identificació de la persona conductora d'una denúncia per infracció de trànsit, enllaçat al final d'aquesta pàgina.

IMPORTANT !

L’Ajuntament ha delegat en la Diputació de Barcelona (Organisme de Gestió Tributària –ORGT-), la gestió i recaptació de les multes corresponents a  infraccions comeses i  denunciades a partir del dia 1 de gener de 2021.

Podeu fer efectives aquestes multes, amb reducció del 50%, en el  termini de vint dies naturals a partir de la notificació de la denúncia, pel següents mitjans: