Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Al·legacions o recursos a sancions de trànsit imposades per l'Ajuntament de L'Hospitalet

Imprimir
Sol·licitud d'anul·lació o modificació d'una multa per una infracció de trànsit imposada per l'Ajuntament de L'Hospitalet.

El pagament de la denúncia amb LA BONIFICACIÓ DEL 50% SUPOSA LA RENÚNCIA A FORMULAR AL·LEGACIONS i la finalització del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa i sense perjudici d'interposar els recursos pertinents.

En cas que la infracció comporti la retirada de punts per part de la Direcció General de Trànsit (DGT), aquesta retirada es farà sense perjudici que s'hagi abonat la sanció econòmica amb la bonificació en període voluntari de pagament.

Per al·legar que la persona conductora del vehicle en el moment de la infracció era una altra, heu de seguir les instruccions del tràmit d'identificació de la persona conductora d'una denúncia per infracció de trànsit, enllaçat al final d'aquesta pàgina.

IMPORTANT !

L’Ajuntament ha delegat en la Diputació de Barcelona (Organisme de Gestió Tributària –ORGT-), la gestió i recaptació de les multes corresponents a  infraccions comeses i  denunciades a partir del dia 1 de gener de 2021.

Podeu fer efectives aquestes multes, amb reducció del 50%, en el  termini de vint dies naturals a partir de la notificació de la denúncia, pel següents mitjans:

Qualsevol tràmit relacionat amb multes de 2020 i anteriors, es continua fent com fins ara, a la nostra web municipal..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona denunciada o el seu representant.

QUAN ES POT FER

Les al·legacions es poden presentar en un termini no superior als 20 dies naturals després de la recepció de la denúncia o del lliurament en mà en el moment de la infracció. Si s'efectua el pagament amb descompte en aquest mateix termini, les al·legacions es tindran per no presentades.

El recurs de reposició es pot presentar fins a un mes després de la notificació de la sanció.

En tot cas, es pot presentar recurs dins dels terminis que s'indiquen a la notificació o a la normativa aplicable..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància de multes (2 còpies).
 • Fotocòpia del butlletí de denúncia o de la notificació de la denúncia.
 • Documentació necessària per justificar les al·legacions i/o proposta de proves que considereu convenient.
 • En cas de reclamació de la taxa de la grua, adjunteu un justificant del seu pagament.
Impresos associats
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac
  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
  Dilluns a divendres: 9-14h
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns i dimecres: 16-19h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Al·legació

Si en les al·legacions formulades o en la documentació aportada hi figuren dades noves o diferents de les que consten a l'expedient, i sempre que s'estimi necessari per l'instructor, s'hi faran arribar a l'agent de l'autoritat per tal que informi al respecte.

Acabada la instrucció del procediment, l'òrgan instructor farà una proposta de resolució, estimant les al·legacions o bé continuant amb la sanció. Si el procediment continua, es notificarà la resolució a la persona interessada juntament amb la sanció, per tal que pugui realitzar el pagament.

Recurs

El recurs es remet a l'Assessoria jurídica de l'Àrea, que informarà sobre l'estimació o no de les al·legacions del recurrent.

La interposició del recurs de reposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat ni la de la sanció. En cas que la persona recurrent sol·liciti la suspensió de l'execució, aquesta s'entendrà denegada transcorregut el termini d'un mes des de la sol·licitud sense que s'hagi resolt.

El recurs de reposició s'entendrà desestimat si no hi ha resolució expressa en el termini d'un mes.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 3 mesos per a infraccions lleus i de 6 mesos per a infraccions greus o molt greus (grua, 1 any).

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
 • Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 de març.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400