Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Autoliquidació taxa per a la prestacions de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en activitats i instal·lacions (taxa d’obertures)

Imprimir
Tràmit per autoliquidar la taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en activitats i intal.lacions (taxa d'obertures)..  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones físiques i jurídiques i les entitats de l'article 35.4 de la LGT, titulars de l'activitat i/o de la instal·lació que fonamenti la intervenció de l'Administració.

QUAN ES POT FER

Quan s'inicia l'activitat.

S'entendrà iniciada l'activitat :
 1. En la data de presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament
 2. En les intervencions municipals iniciades d'ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, en la data en què es dicti la resolució d’inici del corresponent procediment.
 3. En altres supòsits d’intervenció municipal, quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet imposable.
.  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Aneu a l'oficina indicada per a obtenir el full d'autoliquidació de la taxa i, si és la primera vegada que ho feu i, s'escau, haureu d'autoliquidar conjuntament amb la taxa de recollida d’escombraries de comerç, indústria i activitats professionals.
Documentació necessària
1. Persones físiques
 • Si sou el/la titular:

NIF/NIE (original) 

 •  Si sou el/la representant del titular:

Autorització signada per la persona titular
NIF/NIE del/de la titular del deute (fotocòpia)
NIF/NIE del/de la persona representada (original i fotocòpia)

 • Document 036 o document CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) o declaració d’alta o modificació de l’IAE (original i fotocòpia)
 • Fotocòpia del document de cessió, subscrit per ambdues parts, amb les signatures degudament reconegudes.
2. Persones jurídiques
 • Si sou el/la representant d'una empresa, entitat o altres persones jurídiques:

Autorització de la representació segellada per l'empresa o fotocòpia de l'escriptura on consti l'administrador/a o apoderat/da que autoritza i, si s'escau, la fotocòpia de l'escriptura de poders.
CIF de l'empresa (fotocòpia)
NIF/NIE de la persona representant (original i fotocòpia)

 • Targeta d’identificació fiscal de la societat (original i fotocòpia) on hi consti el domicili fiscal actual.
 • Autorització de representació en el cas que la persona que declara no es correspongui amb l’administrador o apoderat de la societat
 • Document 036 o document CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) o declaració d’alta o modificació de l’IAE (original i fotocòpia)
 • Fotocòpia del document de cessió, subscrit per ambdues parts, amb les signatures degudament reconegudes.
Cal saber les dades necessàries per a l’elaboració de l’autoliquidació com la identificació del local (si n’hi ha), m2, kW, activitat que es desenvoluparà… Per exemple amb contracte de lloguer, escriptura de propietat, rebut de l’impost sobre béns immobles...

MÉS INFORMACIÓ

Igualment i si procedeix, haurà de presentar-se la declaració d'alta de l'IAE davant l'AEAT..  

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

El full d'autoliquidació es dóna en el moment de fer la sol·licitud.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400