Pròrroga, en casos d'herència, per al pagament de l'impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua)

En les transmissions d'un bé immoble per causa de mort el termini per a fer el pagament de la plusvàlua és de 6 mesos prorrogables a un any, sempre que feu la petició.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.