Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Bonificació automàtica de la quota de l'Impost de béns immobles per a famílies nombroses

Imprimir
Aquesta bonificació s'aplica de manera automàtica sobre la quota íntegra de l'IBI als titulars que tinguin la condició de família nombrosa. Així que no heu de realitzar cap tramitació si compliu els requisits per a ser persona beneficiària.

El Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya és qui facilita la informació sobre les famílies nombroses, la qual s'incorpora, automàticament i anualment, al padró de l'IBI. Així, la bonificació s'aplicarà a les persones que tinguin el títol de família nombrosa vigent a 1 de gener (data en què merita l'impost).

S'aplicarà de la següent manera:
 • Fins a 3 fills, ó 2 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 40 % de la quota.
 • Amb 4 fills, ó 3 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 50 % de la quota.
 • Amb 5 fills, ó 4 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 60 % de la quota.
 • Amb 6 fills o més, ó 5 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 70 % de la quota.
.  

QUI EL POT DEMANAR

Aquesta bonificació es realitza automàticament, per tant, no cal fer cap sol·licitud.

Només en el cas de detectar que us correspon i no se us ha aplicat, podreu fer la sol·licitud de bonificació la persona interessada o la persona en qui delegueu la vostra representació.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Ser titular de família nombrosa i tenir el carnet de família nombrosa vigent.
 • Ser propietari/ària i estar empadronat/da al bé immoble on s'aplicarà la bonificació.
 • El bé immoble ha de tenir un valor cadastral inferior a 72.600 €.
En el cas que detecteu que no s'ha aplicat la bonificació i compliu els requisits per a ser persona beneficiària heu de presentar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies)
 • DNI, targeta de residència o passaport (fotocòpia).
 • Carnet de família nombrosa vigent (original i fotocòpia, o còpia compulsada).
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

L'Ajuntament aplica les bonificacions segons les dades passades automàticament per part de la Generalitat i redueix la quota íntegra de l'import.

En cas que hi hagi alguna errada el departament comprova les dades i, si correspon, fa la correcció sobre la bonificació, que s'aplica directament sobre la quota íntegra de l'impost l'any que a data 1 de gener es disposi del títol de família nombrosa vigent.

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.
.  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400