Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud de lliurament d'un objecte perdut a la persona trobadora, transcorregut el termini de custòdia

Quan la persona propietària de l’objecte perdut no el reclama o és desconeguda i ha transcorregut el termini de custòdia per part de l’Ajuntament (dos anys), la persona que va trobar l’objecte el pot reclamar.

La persona que hagi entregat l'objecte perdut a les dependències municipals de guàrdia urbana, oficina d'objetes perduts, OAC o qualsevol regidoria de districte.

Estar en possessió del resguard o justificant de la instància que acrediti la data i la persona que va entregar l'objecte perdut.

Dintre del termini de trenta dies naturals, comptats a partir del dia següent a la fi del termini de custòdia (dos anys des de la data d'entrega de l'objecte).

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, més
  • Resguard si ho vau presentar a les dependències de Guàrdia Urbana o a la d'Objectes Perduts, o
  • Justificant de la instància si ho vau entregar en una regidoria o en l'OAC.
  • Només en casos de devolució econòmica, justificant del banc on aparegui número de IBAN bancari a nom de la persona trobadora.

Un cop rebuda la sol·licitud de reclamació de l'objecte perdut lliurat amb anterioritat, el departament gestor publicarà un anunci de reclamació de devolució en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per termini de trenta dies naturals, transcorreguts els quals sense que ningú no presenti cap reclamació o al·legació es resoldrà l’expedient i es lliurarà personalment a la persona trobadora, prèvia presentació del DNI, NIF o passaport i del rebut de troballa, i quedarà a l’oficina un justificant d’aquest lliurament.