Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Targeta europea d’estacionament per a persones amb discapacitat

La targeta d'aparcament és el document acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda per circular per zones de vianants, parar o estacionar el seu vehicle tant a prop com sigui possible del punt d'accés o destinació. La targeta dóna dret als seus beneficiaris a estacionar en zones d'estacionament regulat per horari (zones blaves i verdes), zones de càrrega i descàrrega i reserves d'estacionament en aparcaments públics.

a) Persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i que condueixin un vehicle.
b) Persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i que no condueixin un vehicle, identificades com a titular no conductor, en relació als vehicles que els transportin, quan la persona amb discapacitat tingui més de 3 anys.
c) Persones amb discapacitat, identificades com a titular no conductor, que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0'1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

 Presenteu la documentació necessària a qualsevol registre d'entrada d'aquest ajuntament.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

Heu de presentar documents originals següents:

  • Dues fotografies mida carnet, en paper fotogràfic.
  • DNI
  • Certificat del Servei de Valoració i Orientació de l'ICASS que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a que es refereix l'article 3.3. del Decret 97/2002, de 5 de març (persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0'1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus).
  • Acreditar la representació legal (excepte en el cas de mare/pare) quan el beneficiari/ària sigui menor d'edat o incapacitat/da.
  • En el cas que el/la titular sigui el/la conductor/a, fotocopia del permís de conduir.

Ordenança de mobilitat (BOPB 21-09-2015)

- Decret 97/2002 de 5 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
L’obtenció de la targeta no va associada a cap taxa o preu públic

1) Per a l'obtenció del certificat de disminució: 
Persones majors de 16 anys:
- Centre d'atenció a disminuïts núm. 3 (CAD-Badal)
C. Badal, 102. Barcelona.  Tels. 93.331.21.00/93.331.21.62/93.331.21.66
- Equip de valoració i orientació (EVO).
Av. Paral·lel, 145 baixos. Barcelona. Tel. 93 425 22 44
Persones menors de 16 anys:
- Centre d'atenció a disminuïts - Grassot (CAD-Infantil Grassot)
C. Grassot, 3. 08025 Barcelona. Tel. 93 458 99 08.
2) El titular de la targeta d'aparcament és la persona discapacitada.
3) Les renovacions de les targetes d'aparcament es faran com una alta nova.

Si es concedeix la targeta, el departament es posarà en contacte amb vosté per a indicar-li de quina manera i a on haurà de dirigir-se per a recollir-la.