Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de titularitat del dret funerari per adequació a una única persona titular

Canvi de titularitat de nínxols que figurin enregistrats a nom de col.lectius: família, germans, fills... cap a una única persona titular.

Les persones que tinguin drets legítims i directes sobre el nínxol.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària

  • Instància general
  • DNI de la persona sol·licitant
  • Títol del nínxol
  • Llibre de família de la família titular
  • Certificat de defunció dels membres de la família que estiguin difunts i no estiguin inhumats en aquest cementiri
  • Document de cessió al seu favor de la resta dels membres de la família, on constin la cessió i signatures originals amb còpia dels documents d'identitat de les persones cessionàries (posteriorment, l'original l'haureu de lliurar a l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació)
  • Pagament de taxes (full d'autoliquidació que es fa a l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació)

Impresos associats

Instància general

El departament gestor es posarà en contacte amb vosaltres per a continuar amb la tramitació. Haureu d'aportar els originals de la següent documentació i recollir la carta del pagament de la taxa associada a aquesta tramitació:

  • Document de titularitat del dret funerari, que serà substituït pel nou.
  • Document de cessió al seu favor de la resta dels membres de la família, on constin la cessió i signatures originals amb còpia dels documents d'identitat de les persones cessionàries.
  • Full d'autoliquidació facilitat per l'oficina de gestions del cementiri.