Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de titularitat del dret funerari a una única persona titular

Canvi de titularitat de sepultures que figurin enregistrades a nom de col·lectius: família, germans, germanes, fills, filles... cap a una única persona titular.

Les persones que tinguin drets legítims i directes sobre la sepultura

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Instruccions sobre la documentació a aportar
L'Ajuntament de L'Hospitalet, per tramitar aquesta sol·licitud, pot consultar a través del Servei de Via Oberta de l'Administració Oberta de Catalunya les següents dades:

- Registre civil de matrimonis.

- Registre civil de naixements.

Si us oposeu a la consulta de dades haureu d'aportar, a part de la documentació indicada al tràmit, la documentació acreditativa de la relació de parentiu.

En el cas d' "inter-vivos", les signatures del document de cessió i acceptació amb la declaració de gratuïtat del dret funerari han d'estar autentificades per un notari o una entitat bancària, en cas contrari l'Unitat d'Administració del Cementi us donarà cita prèvia per anar presencialment a signar el document per ambdues parts davant d'un funcionari.

En cas d'inter-vivos

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Declaració de cessió entre titularsObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Títol del dret funerariObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de canvi de titularitat a una única persona titular

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat de defunció dels membres de la família que estiguin difunts i no estiguin inhumats en aquest cementiriObligatoriTelemàtic i presencial
Document de cessió de la resta d'hereus/ves amb la firma reconeguda per entitat bancària, organisme oficial, etc. o bé es firmarà presencialment a l'oficina del cementiriObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Llibre de família o si no es disposa “formulari de Declaració jurada”ObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Títol del dret funerariObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de canvi de titularitat per designació de persona beneficiària

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat de les últimes voluntats de la persona titularObligatoriTelemàtic i presencial
Escriptura d'acceptació d'herènciaOpcionalTelemàtic i presencial
Testament de la persona titularOpcionalTelemàtic i presencial
Títol del dret funerariObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de mortis causa i única persona hereva

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat de les últimes voluntats de la persona titularObligatoriTelemàtic i presencial
Testament de la persona titularOpcionalTelemàtic i presencial
Títol del dret funerariObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de mortis causa i més d'una persona hereva

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat de les últimes voluntats de la persona titularObligatoriTelemàtic i presencial
Document de cessió de la resta d'hereus/ves amb la firma reconeguda per entitat bancària, organisme oficial, etc. o bé es firmarà presencialment a l'oficina del cementiriObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Testament de la persona titularOpcionalTelemàtic i presencial
Títol del dret funerariObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de mortis causa i que alguna de les persones hereves estigui difunta

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat de defunció de la persona hereva difuntaObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat de les últimes voluntats de la persona hereva difuntaObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat de les últimes voluntats de la persona titularObligatoriTelemàtic i presencial
Document de cessió de la resta d'hereus/ves amb la firma reconeguda per entitat bancària, organisme oficial, etc. o bé es firmarà presencialment a l'oficina del cementiriObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Testament de la persona hereva difuntaOpcionalTelemàtic i presencial
Testament de la persona titularOpcionalTelemàtic i presencial
Títol del dret funerariObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
  • Opcional
  • Obligatori
Presentació
  • Presencial
  • Telemàtic
  • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a la oficina indicada a continuació sol·licitant cita prèvia.

Instància en paper

Sol·licitud

Tarifa segons les ordenances fiscals municipals vigents.
Pagament de taxes. L'Oficina del Cementiri facilitarà el document d'autoliquidació durant la tramitació.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

El departament gestor es posarà en contacte amb vosaltres per a continuar amb la tramitació facilitant el full d'autoliquidació de la taxa corresponent