Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de titularitat del dret funerari per adequació a una única persona titular

Canvi de titularitat de nínxols que figurin enregistrats a nom de col.lectius: família, germans, fills... cap a una única persona titular.

Les persones que tinguin drets legítims i directes sobre el nínxol.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Podeu aportar la documentació necessària a la oficina indicada a continuació sol·licitant cita prèvia.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general
 • DNI de la persona sol·licitant
 • Títol del nínxol
 • Certificat de defunció dels membres de la família que estiguin difunts i no estiguin inhumats en aquest cementiri
 • Certificat de defunció i testament si n'hi ha, dels membres de la familia difunts.
 • Document de cessió de la resta d'hereus/ves amb la firma reconeguda per entitat bancària, organisme oficial, etc o bé es firmarà presencialment a l'oficina del cementiri.
 • Pagament de taxes (full d'autoliquidació que es fa a l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació)


L'Ajuntament de L'Hospitalet, per tramitar aquesta sol·licitud, pot consultar a través del Servei de Via Oberta de l'Administració Oberta de Catalunya les següents dades:
 • Registre civil de matrimonis.
 • Registre civil de naixements.

Si us oposeu a la consulta de dades haureu d'aportar, a part de la documentació indicada al tràmit, la documentació acreditativa de la relació de parentiu.

El departament gestor es posarà en contacte amb vosaltres per a continuar amb la tramitació. Haureu d'aportar els originals de la següent documentació i recollir la carta del pagament de la taxa associada a aquesta tramitació:

 • Document de titularitat del dret funerari, que serà substituït pel nou.
 • Document de cessió al seu favor de la resta dels membres de la família, on constin la cessió i signatures originals amb còpia dels documents d'identitat de les persones cessionàries.
 • Full d'autoliquidació facilitat per l'oficina de gestions del cementiri.