Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Permís d’obres de reforma i/o instal·lació de mercats

Sol·licitud per a la tramitació d'un permís d'obres de reforma i/o instal·lació.

Qualsevol persona titular interessada.

Aporteu la documentació necessària a qualsevol dels punts de registre d'entrada de l'Ajuntament.

Documentació necessària

 • Instància sol·licitant el permís d'obres de reforma i/o instal·lació (2 còpies).
 • DNI (fotocòpia)
 • Títol d'activitat de mercats (fotocòpia).
 • Memòria descriptiva de l'obra (4 còpies) 
 • 1 fotografia estat actual.
 • Plànols de situació en el mercat, estat actual i solució projectada (4 còpies).
 • Pressupost, valoració detallada de l'obra que cal fer (4 còpies).
 • Projecte signat per un/a tècnic/a de grau mitjà o superior i núm. de col·legiat (4 còpies).
 • En el cas de reforma elèctrica, caldrà presentar memòria descriptiva i plànols de la reforma (4 còpies).
 • Memòria sanitària, en el cas de parada interior (4 còpies).
 • Certificat de l'Ajuntament d'estar al corrent de pagament (original).

Impresos associats

Expedient de permís d’obres (Mercats)

IMPORTANT: NO S'INICIARA CAP EXPEDIENT QUE NO CONTIGUI TOTA LA DOCUMENTACIO RELACIONADA ANTERIORMENT