Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Obtenció del distintiu de la zona verda per a familiars

Obtenció del distintiu de resident familiar que dóna dret a aparcar a la zona verda amb tarifa preferencial de l'Àrea Integral de Regulació de l'Estacionament (AIRE)

Les persones residents a la zona on s'ha implantat la zona verda, que tinguin parents de primer grau de consanguinitat i/o afinitat (pares o fills) i que siguin titulars de vehicles tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt (fins a 5 metres). Han d’estar al corrent en el pagament de taxes, impostos i sancions municipals.

La persona sol·licitant ha de ser resident de la zona verda, qui la demanarà pel seu familiar.

La persona sol·licitant ha de ser resident de la zona verda, qui la demanarà pel seu familiar.

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud.
Aquest distintiu caduca cada any. Passat el període de validesa la persona sol·licitant podrà demanar la seva renovació.

Per sol·licitar l'obtenció, la renovació o el canvi de dades del distintiu per la zona verda

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Targeta d'inspecció tècnica del vehicle (ITV)OpcionalTelemàtic i presencial

Per l'obtenció del distintiu per un vehicle de lloguer, "renting" o "leasing"

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Contracte del vehicleOpcionalTelemàtic i presencial

Per l'obtenció del distintiu per un vehicle d'empresa

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Carta de l'empresa de cessió d'ús del vehicleOpcionalTelemàtic i presencial

Per a l'obtenció del distintiu per a familiars

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Volant de convivència que acrediti la relació entre el titular del vehicle i el familiar del resident (en cas de parelles de fet de fora de L'Hospitalet) OpcionalTelemàtic i presencial
Llibre de família del familiarOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
  • Opcional
  • Obligatori
Presentació
  • Presencial
  • Telemàtic
  • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Tant l'obtenció com la renovació d'aquest distintiu és gratuïta
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

El lliurament del distintiu es farà per correu certificat amb acusament de rebut.

Si no es concedeix, el departament informarà del motiu de la denegació.