Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Certificat negatiu d'inscripció al Registre Municipal d'Unions Civils anteriors al 9 de novembre de 1998

Certificat signat pel Sr./Sra. Alcalde/Alcaldessa, o la persona en qui delegui, de la no inscripció d'un ciutadà/ana al Registre Municipal d'Unions Civils en aquesta ciutat. Aquest registre va practicar inscripcions entre el 28/03/1994 i el 09/11/1998, data en què va deixar d'estar en vigor.

Per a inscripcions anteriors al 1998: des de l'1 d'abril de 2017 va entrar en funcionament el Registre de parelles estables de Catalunya, gestionat per la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d'esdevenir un mitjà útil i suficient per acreditar l'existència de la parella estable. Teniu més informació al document adjunt a l'apartat 'Més informació' d'aquest tràmit o al telèfon 012 de la Generalitat.

Qualsevol dels membres de la parella, unilateralment o conjuntament, o la persona que els representi degudament autoritzada.

El certificat s'emet en el termini de 15 dies hàbils.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Vegeu el document adjunt per a tenir més informació sobre l'actual Registre de parelles estables de Catalunya, gestionat per la Generalitat de Catalunya i vigent des de l'1 d'abril de 2017.

Per a saber-ne més, també podeu trucar al telèfon 012 de la Generalitat.

El certificat s'enviarà per correu a l'adreça que s'indiqui a la instància.