Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud d’inspecció per l'estat de conservació d'edificis i terrenys

Realitzar inspecció per part d’un tècnic/a de les patologies a les edificacions del municipi i per l'estat de conservació de les mateixes, així com per l'estat dels terrenys.

Qualsevol persona interessada

En els edificis, en el moment que es detecta l'existència de patologies importants i manca de manteniment manifest.
En els terrenys, quan no està tancat o la tanca està trencada o en mal estat, es produeixen abocaments incontrolats i el grau de bruticia és elevat i en general pot ser perillós per a tercers.
6 mesos des de l'incoació de l'expedient.3 mesos

Instruccions sobre la documentació a aportar
1. En cas de representació caldrà presentar la documentació acreditativa de la persona representant per presentar la llicència, els poders de la persona representant i l'escriptura de la societat registrada al Registre Mercantil. 2. Els assumeix de la direcció dels tècnics/ques i directors/es de les obres, assumeix de la permanència en l'obra i assumeix tècnic de bastida o mitjà auxiliar, han de ser acreditats amb un dels següents documents: declaració responsable o Visat voluntari o documentació acreditativa de col·legiació i d'assegurança. 3. Les fotografies han de ser les adequades per entendre la intervenció comunicada. 4. Els fitxers han de tenir format PDF i estar signats electrònicament. 5. El pes màxim del total de documents a presentar és de 48 MB. Cal optimitzar els documents pdf per reduir al màxim el seu pes. Consulteu com fer-ho a les pàgines d'ajuda del web d'Adobe.
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
  • Opcional
  • Obligatori
Presentació
  • Presencial
  • Telemàtic
  • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Presenteu al registre d'entrada la documentació necessària informant de les patologies a inspeccionar.

Instància en paper

Sol·licitud

Ordenança del civisme i la convivència

- Ordenança del civisme i la convivència
- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei d'Urbanisme, modificat      per la llei 3/2012, del 22 de febrer.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
- Ordenances metropolitanes d'edificació
-  Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
- Ordenances fiscals 2.06 vigents.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

En els casos de risc inmediat per a les persones o béns i fora de l'horari de 8,30 a 14 h (de dilluns a divendres no festius), s'haurà de comunicar a la Guàrdia Urbana perquè actuï el servei d’emergències tècniques i socials.

El resultat de la inspecciò determinarà en el seu cas la tramitació del corresponent expedient administratiu que pot finalitzar amb una resolució ordenant  l'adopció de mesures de seguretat i/o reparació o subsanació de de deficiencies en l'inmoble.

La tramitació de l'expedient comportarà el pagament de la taxa corresponent a càrrec del titular/s de l'immoble.