Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Lliurament d'un objecte perdut

Entrega en les dependències municipals d'un objecte trobat.

Presenteu l'objecte a qualsevol de les dependències indicades.

Si feu l'entrega en l'OAC o qualsevol regidoria podeu presentar una instància per justificar el lliurament. Si feu l'entrega en les oficines de la Guàrdia Urbana o d'Objectes Perduts se us facilitarà un resguard.

Instància en paper

Sol·licitud

L'Ajuntament intentarà trobar a la persona propietària de l'objecte.

Si transcorreguts 2 anys l'objecte no ha estat reclamat pel seu propietari, la persona que el va trobar pot reclamar la seva propietat sempre prèvia presentació d'instància.