Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Servei de transport adaptat

Sol·licitud de servei social especialitzat, complementari al transport adaptat ordinari, consistent en un servei adaptat al grau de necessitat de suport  de les persones usuàries per tal de possibilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada o a altres serveis que permetin garantir la seva integració.

Persones amb discapacitat que no tinguin accés al  transport adaptat  per a persones amb mobilitat reduïda severa, pero presentin altres dificultats per fer ús del transport col·lectiu ordinari.

Demaneu entrevista amb l'oficina indicada.