Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informe tècnic de sinistre viari (accident de trànsit)

Quan es produeix un accident al municipi pot ser que intervingui la Guàrdia Urbana. En aquest cas, podeu sol·licitar informe tècnic d'accident efectuat per la Guàrdia Urbana. L'informe de trànsit es pot demanar a través d'aquesta sol·licitud una vegada transcorreguts com a mínim 15 dies des de la data de l'accident. Si hi ha atestat, amb indicació de les diligències que es practiquen per esbrinar i comprovar un fet delictiu, declaracions dels implicats, etc., no se'n facilita còpia sinó que es lliura al jutjat. En aquest cas podeu demanar un extracte amb les dades identificatives de l'accident.

Qualsevol de les persones implicades a l'accident o els seus representants legals.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

  • L'accident ha d'haver passat dins del terme municipal de L'Hospitalet de Llobregat.
  • A l'accident ha d'haver assistit alguna unitat de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat.
  • Haver transcorregut 15 dies des de la data de l'accident.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Sempre que existeixi comunicat d'accident i s'hagi de fer el corresponent informe, s'haurà de pagar la taxa regulada per la normativa legal vigent.
Sense resolució d'òrgan

Una vegada que es rebi a la Guàrdia Urbana la sol·licitud, es comprova que hi hagi comunicat d'accident i es comunica el resultat a la companyia o particular interessat. 

Es remet l'informe amb l'autoliquidació corresponent.

En el cas que l'accident tingués rellevància penal i s'hagués fet atestat, podreu sol·licitar l'extracte de les dades a on constaria també la data i a quin jutjat s'ha remès, per què la companyia o persona interessada us pugueu dirigir al jutjat corresponent. Aquest document no exigeix pagament de taxes.