Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Ajuts per a actuacions d’accessibilitat i mobilitat interior en habitatges (convocatòria 2022) - FORA DE TERMINI PER AJUTS NOUS

FORA DE TERMINI PER AJUTS NOUS 

Sol·licitud de subvenció per les actuacions de millora de l’accessibilitat i mobilitat a l’interior de l’habitatge , atorgada pel Consorci Metropolità de l'Habitatge. L'import de l'ajut serà d'un 40% del cost subvencionable fins a un màxim de 3.000 € .

Resten exclosos els habitatges no destinats a residència habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició del mercat de lloguer o de les borses de lloguer social o altres programes públics. En cas que l´habitatge s´incorpori a la Borsa de lloguer municipal, la quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 40% del cost subvencionable fins a un màxim de 6.000 € .

No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs. Els habitatges per als quals ja s’hagin concedit ajuts per a la seva adequació no poden rebre nous ajuts pel mateix tipus d’actuació fins que hagin transcorregut deu anys a comptar des de la data de resolució de concessió.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES: Les actuacions subvencionables són les que preveuen les Bases Reguladores a l’article 4.d):

 • Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial, d’acord amb la normativa vigent. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina entre d’altres.
 • Les actuacions anteriorment descrites, en el cas d’habitatges unifamiliars, seran objecte de subvenció sempre i quan estiguin concebudes i s’executin sota els mateixos criteris que les actuacions en habitatges individuals de finques plurifamiliars. El Consorci vetllarà per que la finalitat de la rehabilitació a l’interior dels habitatges no es desvirtuï en cap moment.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES: Les especificacions tècniques són les que preveuen les Bases Reguladores a l’article 8 i es concreten de la següent manera :  

 • L’obtenció de l’autorització d’obres, en el cas que sigui preceptiva, és un requisit necessari però no suficient per obtenir els ajuts regulats a les bases i la convocatòria . Així mateix la dita autorització d’obres, en la modalitat que correspongui d’acord amb el tipus d’actuació a realitzar, haurà de mantenir -se vigent obligatòriament en tot el temps d’execució de les obres.
 • Per acollir -se als ajuts és necessari que l’habitatge disposi de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment de la presentació de la documentació final de les obres, o s’hagi presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció. En aquest últim supòsit o en el cas que la cèdula hagi perdut vigència amb posterioritat a la sol·licitud de l’ajut, caldrà que la nova cèdula d’habitabilitat sigui vigent en el moment de resolució de la sol·licitud de l’ajut. El Consorci comprovarà la vigència de la cèdula d’habitabilitat.

Procediment de tramitació de la sol·licitud i de la documentació El procediment ve determinat de manera general per les següents fases:  

 • Presentació de la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació i de la documentació necessària. Inici d’obres. Presentació del certificat corresponent.
 • Execució i finalització de les obres. Presentació del certificat corresponent i de la documentació final. Valoració de la documentació presentada i de les actuacions realitzades. Procediment de concessió
 • Resolució i notificació
 • Pagament, si s’escau.

Si la sol·licitud d’ajuts no reuneix els requisits establerts per la normativa aplicable o no s’acompanya de la documentació requerida o ho fa de manera incompleta o errònia, es requerirà fefaentment a la persona interessada per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació de que si no ho fa se’l tindrà per desistit en la seva sol·licitud, prèvia resolució a aquest efecte. La presentació de la sol·licitud dels ajuts implica la plena acceptació de les bases reguladores, de la convocatòria, i l’autorització al Consorci perquè pugui comprovar, entre d’altres requisits:  

 • Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments metropolitans i amb la Seguretat Social, establertes per les disposicions vigents.
 • Verificar les dades d’identitat del promotor i del seu representant. Comprovar la documentació requerida i contrastar-la amb el seu emisor . Comprovar dades del padró.
 • Comprovar dades de renda. Comprovar dades cadastrals.
 • Comprovar l’existència de cèdula d’habitabilitat vigent o l’estat de la seva tramitació.

Realitzar una inspecció, cas que ho consideri oportú, per comprovar el compliment dels requisits establerts en la convocatòria.

Aquestes subvencions s'adrecen a propietaris, arrendataris i usufructuaris d'habitatges unifamiliars privats i d’habitatges individuals privats en edificis de tipologia residencial col·lectiva tant si han constituït títol de propietat horitzontal com si no, ubicats als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte Barcelona ciutat).

No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud

Podran acollir-se a aquesta convocatòria aquells habitatges que compleixin els requisits següents:

 • D’accés
  • Han de ser de titularitat privada.
  • Han d’estar ubicats als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona ciutat)
  • Han de constituir el domicili habitual i permanent de les seves persones propietàries, arrendatàries o usufructuàries. Obligació que es comprovarà amb  informació del padró d’habitants corresponent a data de formalització inicial de la sol·licitud. El CMH podrà comprovar el compliment d’aquesta obligació en altres moments de la tramitació de l’expedient.
  • No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades amb anterioritat a la data de la sol·licitud
 • Econòmics
  • En el cas que siguin persones físiques les que promoguin actuacions en habitatges d'ús propi,  els ingressos anuals de la unitat de convivència no poden superar 5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
  • En el cas que alguna de les persones residents a l’habitatge a data de la sol·licitud de l’ajut presenti discapacitat igual o superior al 33% i superi el barem de mobilitat reduïda, o bé tingui 65 anys o més, els límits d’ingressos anuals descrits anteriorment no seran d’aplicació.

En aplicació del Decret 75/2014, del Pla per al dret a l'habitatge, l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) que s’aplicarà es pondera segons la zona geogràfica on s’ubica l’habitatge i segons el nombre de membres de la unitat. S’aplicarà l’IRSC que sigui vigent en la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut i en el valor inclòs en la Llei de pressupostos vigent, d’acord amb les Taules d'ingressos de referència en matèria d'habitatge publicades actualment al següent enllaç taula ingressos IRSC 

Per al càlcul dels ingressos anuals que determinaran el dret a ser beneficiari de la subvenció, es computaran els ingressos de tot els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys empadronats a l’habitatge segons el padró d’habitants

Aquests ingressos seran els que figurin en les corresponents declaracions de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’últim exercici fiscal tancat respecte de la data de la sol·licitud de l’ajut , i correspondran a la quantitat que resulti de sumar l’import de la base imposable general i de la base imposable de l’estalvi. En cas de persones no obligades a tributar l’IRPF, es consideraran les rendes imputades per l’Agència Tributària.

No es consideraran altres vies d'acreditació d'ingressos diferents a les assenyalades anteriorment en aquest apartat.

OBLIGACIONS GENERALS

Els beneficiaris dels ajuts han de complir les obligacions següents:

 • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent de la persona propietària, arrendatària o usufructuària, obligació que es comprovarà amb informació del padró d’habitants corresponent a data de formalització inicial de la sol•licitud. El CMH podrà comprovar el compliment d’aquesta obligació en altres moments de la tramitació de l’expedient.
 • En cas d’habitatges amb contracte d’arrendament vigent en el moment de la sol·licitud de l’ajut:
  • Caldrà acreditar que, d’acord amb el termini pactat en el contracte i la legislació vigent, aquest tindrà una vigència com a mínim de 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres.
  • En cas que no tingui aquesta vigència a comptar des de la data de finalització de les obres, caldrà acreditar per mitjà d’un annex al contracte que les parts pacten l’ampliació del termini, que haurà de ser igual o superior a 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres, sense increment de la renda, llevat dels increments pactats contractualment.
  • Tant el contracte d’arrendament com l’annex d’ampliació del termini hauran de complir amb la normativa vigent en matèria d’arrendaments urbans i d’habitatge en el moment de la seva subscripció.
 • En cas d’habitatges buits en edificis constituïts en règim de propietat horitzontal o unifamiliars, el propietari haurà d’incorporar els habitatges al mercat privat de lloguer per un període mínim de 7 anys des de la comunicació de la finalització de les obres. Opcionalment els podrà incorporar a la Borsa de Lloguer Social de la Generalitat o a altres programes públics anàlegs en les mateixes condicions que el punt següent (7.e).
 • En cas d’habitatges buits en edificis no constituïts en règim de propietat horitzontal el propietari haurà d’incorporar els habitatges a la Borsa de Lloguer Social de la Generalitat o a altres programes públics anàlegs per un període mínim de 7 anys des de la comunicació de la finalització de les obres. El Consorci podrà requerir, si ho considera escaient, l’assentament corresponent en el Registre de la Propietat per fer constar l’ajut rebut, d’acord amb el que estableix l’article 136 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge i de l’article 31 de la Llei 38/2033 general de subvencions l’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la devolució dels ajuts obtinguts, amb els corresponents interessos legals.
 • En les actuacions que millorin l’accessibilitat i la mobilitat interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total o parcial amb l’objectiu de suprimir les barreres arquitectòniques existents, l’arrendatari, el seu cònjuge o la persona amb la que convisqui amb anàloga relació d’afectivitat, que disposi de declaració de discapacitat o sigui major de 70 anys està obligat a enviar a la propietat notificació escrita prèvia comunicant les actuacions que es duran a terme d’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei d’Arrendaments Urbans 29/1994, de 24 de novembre. La propietat haurà de signar document acreditatiu on renuncia a sol•licitar a l’arrendatari la restitució a l’estat anterior un cop finalitzat l’arrendament.

Es pot fer la presentació de sol·licituds del 2 de maig  2022 fins el 31 de desembre de 2022. A partir d'aquesta data no s'admetran noves sol·licituds.

A partir de l'1 de gener sí s'admetrà documentació de final d'obra.

Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior si s'ha exhaurit la dotació pressupostària. El tancament de la convocatòria i de l’admissió d’aquestes sol·licituds es farà mitjançant una resolució del director general del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que es publicarà en el BOPB i en el web www.cmh.cat

La presentació de la sol·licitud d'ajuts no implica cap dret econòmic. Cal realitzar les obres previstes i presentar la documentació requerida completa i correcta. La no presentació de la documentació dins els terminis establerts, implicarà l'arxiu de l’expedient.

El fet de no presentar qualsevol dels documents que prevegi la corresponent convocatòria, o no esmenar els requisits esmenables dins el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació del requeriment corresponent comporta el desistiment de la sol·licitud.

Instruccions sobre la documentació a aportar
Segons en la fase de l'ajuda en la qual ens trobem, s'ha de lliurar només la documentació necessària indicada en cada fase: 1. En el moment de presentar la sol·licitud s'ha de lliurar la documentació agrupada sota el títol "Documentació amb la sol·licitud" 2. En el moment de l'inici de l'obra s'ha de lliurar la documentació agrupada sota el títol "Inici de les obres" 3. En el moment de finalitzar l'obra s'ha de lliurar la documentació agrupada sota el títol "Documentació al final de les obres" Cadascun dels fitxers a aportar no podrà superar els 5 Mb de grandària. - Fotografies: no s'acceptaran imatges o reproduccions obtingudes per mitjans diferents a la fotografia, com poden ser imatges obtingudes a Google Maps o altres aplicacions informàtiques. La mida del fitxer no podrà superar els 5 Mb. - Permís de les obres: s'aportarà el que correspongui segons les actuacions a realitzar, autorització municipal d'obres o comunicació prèvia d'obres. - El contracte d'arrendament, el dipòsit de la fiança i el rebut del lloguer pagat/cobrat, s'aportaran en el cas d'habitatge arrendat.

Documentació amb la sol·licitud (convocatòria 2022)

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Declaració responsable. Imprès 1BObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Imprès DOCU 1. Documentació inicial que s'adjunta a la sol·licitudObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Projecte tècnicObligatoriTelemàtic i presencial
Memòria explicativa de les actuacions a realitzar, en el cas que aquestes no requereixin projecte tècnicObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Fotografies de l'estat actual dels elements i espais sobre els que s'actuaràObligatoriTelemàtic i presencial
Pressupost de les obres a realitzar per partides, i signat tant per l'empresa contractista com pel promotor sol·licitant dels ajuts conforme l'acceptaObligatoriTelemàtic i presencial
Pressupost honoraris tècnicsObligatoriTelemàtic i presencial
Nota simple del Registre de la PropietatObligatoriTelemàtic i presencial
Contracte d'arrendament vigent registratObligatoriTelemàtic i presencial
Acreditació del dipòsit de la fiança a INCASOLObligatoriTelemàtic i presencial
Últim rebut mensual de lloguerObligatoriTelemàtic i presencial

Inici de les obres (convocatòria 2022)

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat d’inici d’obresObligatoriTelemàtic i presencial
Autorització municipal d'obresObligatoriTelemàtic i presencial

Documentació al final de les obres (convocatòria 2022)

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat final d'obraObligatoriTelemàtic i presencial
Imprès de transferència bancària per a pagaments de creditors. Imprès 2AObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Document DOCU 2, "Documentació final"ObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Imprès model d'endós de la subvenció. Imprès 2BObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
FacturesObligatoriTelemàtic i presencial
Justificant de la transferència bancària del pagament de les facturesObligatoriTelemàtic i presencial
Rebuts que acreditin el cobrament emès per les factures presentadesObligatoriTelemàtic i presencial
Fotografies de la totalitat dels elements i espais rehabilitatsObligatoriTelemàtic i presencial
Inscripció al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de CatalunyaObligatoriTelemàtic i presencial
Acreditació de l'empadronament de les persones arrendatàriesObligatoriTelemàtic i presencial
Acreditació de la inclusió de l'habitatge a la borsa de lloguer social de la Generalitat de Catalunya o a altres programes públics anàlegs en les condicions definides al punt 7e) de la convocatòriaObligatoriTelemàtic i presencial

Documentació al final de les obres (convocatòria 2021)

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat final d'obraObligatoriTelemàtic i presencial
Imprès de transferència bancària per a pagaments de creditors. Imprès 2AObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Document DOCU 2, "Documentació final"ObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Imprès model d'endós de la subvenció. Imprès 2BObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
FacturesObligatoriTelemàtic i presencial
Justificant de la transferència bancària del pagament de les facturesObligatoriTelemàtic i presencial
Rebuts que acreditin el cobrament emès per les factures presentadesObligatoriTelemàtic i presencial
Fotografies de la totalitat dels elements i espais rehabilitatsObligatoriTelemàtic i presencial
Inscripció al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de CatalunyaObligatoriTelemàtic i presencial
Inscripció definitiva al Registre d'Autoconsum de CatalunyaObligatoriTelemàtic i presencial
Butlletí de la instal·lacióObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues


Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Per a poder gestionar una cita presencial ha d'enviar un correu a olh@l-h.cat indicant el seu número de document d'identificació, nom i cognoms i número de teléfon mòbil i indicant el tràmit que vol realitzar.

Documentació necessària

a) Formalització de la sol·licitud de subvenció: Documentació mínima a aportar per formalitzar la sol·licitud dels ajuts:

 • Sol·licitud en model normalitzat del CMH (imprès 1).
 • Document DOCU 1 amb la relació de documentació que acompanya la sol·licitud.
 • Projecte tècnic o, en cas que les actuacions no el requereixin, una memòria explicativa de les dites actuacions.
 • Fotografies pròpies de l’estat actual de la totalitat dels elements i espais sobre els que s’actuarà. No s’acceptaran imatges o reproduccions obtingudes per mitjans diferents a la fotografia, com poden ser imatges obtingudes a Google Maps o altres aplicacions informàtiques.
 • Pressupost de les obres a realitzar per partides, i signat tant per l’empresa contractista com pel promotor sol·licitant dels ajuts conforme l’accepta .
 • Altres pressupostos: honoraris facultatius, cost de la redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que siguin degudament justificades. A efectes del càlcul de la subvenció no s’inclouran impostos, taxes o tributs.
 • En el cas d’habitatge de propietat o usdefruit : nota simple registral obtinguda en una data no anterior a tres mesos respecte a la data de la sol·licitud d’ajuts.
 • En el cas d’habitatge arrendat: contracte d’arrendament vigent registrat amb acreditació del dipòsit de la fiança obligatòria a INCASOL, i últim rebut mensual de lloguer pagat/cobrat.
 • Declaració responsable amb identificació i autoritzacions dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys (imprès 1B)

b) Inici de les obres:

Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de quatre mesos comptats a partir de l’endemà de la data de sol·licitud dels ajuts. En el cas de no haver -se pogut iniciar en aquest termini per no disposar encara de la concessió de l’autorització municipal ja sol·licitada, les obres s’hauran d’iniciar en un termini màxim d’un mes a partir de la data de concessió de l’autorització municipal. Documentació a aportar:
 • Document acreditatiu de l’inici de les obres i la seva data, a presentar com a màxim un mes després comptat a partir de l’endemà de la data d’inici real.
 • Document acreditatiu de l’acreditació de l’autorització municipal d’obres, llicència o comunicació prèvia d’obres

c) Final de les obres:

Les obres s’han d’acabar com a màxim vuit mesos després comptats a partir de l’endemà de la data de sol•licitud dels ajuts, i s’ha de comunicar el final d’obres al CMH abans d’un mes comptat a partir de l’endemà de la data de finalització.

Documentació a aportar:
 • Document acreditatiu del final de les obres i la seva data.
 • Document DOCU 2 amb la relació de documentació que acompanya el final de les obres.
 • Full de dades bancàries complimentat i segellat per l’entitat bancària (imprès 2A).
 • Acreditació mitjançant factures de la despesa efectuada. No s’admeten factures de data anterior a la data de la sol·licitud dels ajuts.
 • Justificants de pagament de les factures mitjançant transferència bancària. No s’admeten altres modalitats de pagament, ni tampoc justificants amb data de pagament anterior a la data de la sol·licitud dels ajuts, excepte que quedi constància i s’acrediti el seu caràcter de pagament a compte d’obres futures contractades .El sol·licitant i beneficiari de l’ajut ha de ser titular del compte bancari des d’on s’ordena els pagaments de les factures.
 • En cas que s’hagi endossat la subvenció no caldrà acreditar el punt anterior per l’import endossat i serà suficient el model d’endós de la subvenció (imprès 2B), en el que a més la societat o professional que accepti l’endós autoritzarà al CMH a comprovar que aquest es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments metropolitans i amb la Seguretat Social, establertes per les disposicions vigents. En cap cas s’acceptarà l’endós fraccionat a diversos beneficiaris.
 • Rebuts que acreditin el cobrament, per part de l’emissor de les factures, de les obres i/o actuacions realitzades, relacionades a les factures emeses. Els rebuts hauran d’incloure les dades següents: nom de la persona o empresa, segons el cas, que ha realitzat les obres o actuacions; el número de factura; la signatura i el NIF/CIF de la persona o empresa que emet el rebut; data d’emissió del rebut; l’import; nom i NIF del receptor del rebut.
 • Fotografies de la totalitat dels elements i espais rehabilitats. No s’acceptaran imatges o reproduccions obtingudes per mitjans diferents a la fotografia, com poden ser imatges obtingudes a Google Maps o altres aplicacions informàtiques.
 • Acreditació dels treballs o instal·lacions realitzats mitjançant els següents certificats, informes o documents:
  • En el cas d’Instal·lació d'aparells elevadors / plataformes elevadores, caldrà la Inscripció al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya.
 • En cas de propietaris/es d’habitatges arrendats o en règim d’usdefruit, acreditació de l’empadronament dels / de les arrendataris/es o usufructuaris/es.
 • El CMH podrà sol·licitar documentació complementària, si ho creu convenient

L'òrgan competent per dictar la resolució és la Direcció general del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La resolució final es comunicarà mitjançant notificació al sol·licitant de la subvenció d'acord amb el que estableixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 56 i 57 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya o la normativa vigent en aquell moment.

Contra la resolució de la Direcció General que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Comissió Permanent, d'acord amb el que estableixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. S'entendrà acceptada la concessió de la subvenció si en el termini de deu dies naturals, comptats a partir de la data de notificació fefaent de la resolució favorable a la persona beneficiària, aquesta no manifesta expressament la seva renúncia.

Consultar: Programa d'ajuts per a actuacions d'accessibilitat i mobilitat interior a habitatges