Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Document per al pagament del deute pendent en període executiu

Obtenció d'un document on consten els tributs i sancions que no s'han pagat durant el període voluntari.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.