Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Consulta del deute pendent en període executiu

Sol·licitud per saber quin és l'import del deute (tributs i sancions, interessos, recàrrecs, costes de procediment, etc.) amb l'Ajuntament de L'Hospitalet, finalitzat el període voluntari de pagament.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.