Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informació sobre el planejament aprovat i definitiu de la ciutat

Consultar informació sobre el planejament aprovat i definitiu de la ciutat.

A les dependències del departament

La normativa aplicable a l’Ajuntament de L'Hospitalet és la del Pla General Metropolità (PGM) aprovat definitivament el 14/7/76 i publicat al BOP al 19/7/76. Es pot consultar en la web www3.amb.cat/normaurb2004/index.htm

No es donarà cap informació per telèfon.