Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Comunicació de l'alta o rehabilitació d'un vehicle fet a la Prefectura Provincial de Trànsit

Aquestes altes s'han de  tramitar a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Comunicació a l'Ajuntament si es detecta alguna errada a efectes de l'alta al padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) de:

  • l'alta d'un vehicle nou
  • l'alta d'un vehicle que estava en baixa temporal
  • la rehabilitació d'un vehicle que estava en baixa definitiva