Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Duplicat de la carta de pagament d'un tribut municipal

Sol·licitud d'una nova còpia per fer efectiu el pagament de tributs municipals.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.