Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Ajornament i/o fraccionament del pagament de tributs municipals

Aquest tràmit permet sol·licitar l’ajornament o el fraccionament del pagament a terminis d’un deute tributari amb l'Ajuntament de L'Hospitalet quan la situació econòmica de la persona titular del deute li impedeixi transitòriament fer-ne el pagament.

Les quantitats ajornades o fraccionades s’hauran de pagar amb interessos de demora segons el tipus fixat per a cada exercici a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.