Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Exempció del tribut metropolità per a béns destinats a l'ensenyament

Sol·licitud per a obtenir l'exempció del pagament del tribut metropolità per a béns destinats a l'ensenyament.

Centres d'ensenyament concertats.

  • Cal que el centre titular del conveni del concert sigui el propietari de la/les finca/ques.~

A principis d'any quan es tingui la resolució del Departament d'Ensenyament de la Generalitat conforme tenen el concert educatiu vigent en el curs escolar.
El termini legal de resolució és de 6 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

Documentació necessària

  • Certificat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat que acrediti el concert (original i fotocòpia o còpia compulsada).
  • Certificat de la Gerència Regional del Cadastre que acrediti les superfícies destinades a ensenyament (original i fotocòpia o còpia compulsada).

Òrgan de Gestió Tributària

Presentada tota la documentació necessària, s'analitza l'expedient i, tant si és estimatòria com desestimatòria, es notifica la resolució a la persona interessada.