Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Divisió de la quota del tribut metropolità per cotitularitat

Sol·licitud expressa de la divisió de la quota del tribut metropolità proporcionalment al percentatge de participació en el domini o dret de l'immoble.

Cotitulars del tribut metropolità que vulguin dividir la quota proporcionalment al percentatge de participació.

S'ha de sol·licitar expressament i tindrà efectes en l'exercici següent de la data de sol·licitud.
El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data del registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

Documentació necessària

  • Instància general (2 còpies).
  • DNI, targeta de residència o passaport (original i fotocòpia o còpia compulsada).
  • Documents públics acreditatius de la proporció en què cada cotitular participa en el domini o dret sobre l'immoble (original i fotocòpia o còpia compulsada).

Òrgan de Gestió Tributària

No es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic matrimonial de societat legal de guanys ni per imports inferiors a 100,00 EUR