Sol·licitud de certificació que una entitat està inscrita al Registre Municipal d'Entitats

Les entitats degudament inscrites podran sol·licitar un certificat per poder acreditar la seva inscripció al Registre Municipal d'Entitats.

El/la president/a de qualsevol tipus d'entitat de la ciutat, o una persona amb poders notarials de representació.
Qualsevol persona a qui se li hagi autoritzat pel President/a a fer el tràmit, signada amb IDCAT o DNI electrònic.
En el cas de delegacions a la ciutat d'entitats de fora de la ciutat, la persona delegada.

En qualsevol moment.
El termini legal de resolució és de 3 mesos des de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

Es pot accedir al tràmit amb el certificat digital de l'entitat.
El/la president/a i la persona delegada poden accedir al tràmit, també, amb el seu propi certificat o identificació personal.

Tenir preparada la documentació necessària, si en cal, i pitjar el botó "tramitar"

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

  • Documentació acreditativa de poders notarials, si escau..

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

El departament es posarà en contacte amb vosté per a indicar-li que pot passar a recollir el certificat o que l'envia al domicili indicat a la instància.