Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud de certificació que una entitat està inscrita al Registre Municipal d'Entitats

Les entitats degudament inscrites podran sol·licitar un certificat per poder acreditar la seva inscripció al Registre Municipal d'Entitats.

  • El/la president/a de qualsevol tipus d'entitat de la ciutat, o una persona amb poders notarials de representació.
  • En el cas de delegacions a la ciutat d'entitats de fora de la ciutat, la persona delegada.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Rebrà el certificat per el mitjà de comunicació que hagi especificat a la instància.