Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Modificació de dades d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats

Aquest tràmit permet l'actualització de les dades d'una entitat, ja siguin dades de caràcter substancial (Junta, Estatuts i/o Seu social) o bé actualització d'altres dades (contacte, estadístiques, etc...)

 • El/la president/a de qualsevol tipus d'entitat de la ciutat, o una persona amb poders notarials de representació.
 • En el cas de delegacions a la ciutat d'entitats de fora de la ciutat, la persona delegada.

Tan aviat com es disposi de la documentació segellada o resolució de la Generalitat, Consell Català de l'Esport, Ministerio de Justicia o Ministerio del Interior.
El termini legal de resolució és de 3 mesos des de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

Instruccions sobre la documentació a aportar
A continuació trobareu el llistat de documentació a aportar relacionat amb el Registre Municipal d'Entitats, només cal que mireu la documentació corresponent al tràmit que es vulgui realitzar (Grup A = inscripció, grup B = modificació substancial, grup C = baixa). Per a poder tramitar en nom de l'organització per part d'un tercer que no sigui el president/a, el delegat/da i que no s'utilitzi la signatura digital de l'entitat, sinó la seva pròpia, caldrà adjuntar a la sol·licitud els poders notarials.

Grup A- Inscripció al Registre Municipal d'Entitats

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Acta fundacionalObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat del nombre de socis i sòciesObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Certificat o document acreditatiu de l'obertura de delegació a L'Hospitalet de LlobregatObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat o document acreditatiu del nomenament de l'actual junta directiva (en cas d'haver canviat els membres de la junta fundacional)ObligatoriTelemàtic i presencial
Estatuts vigentsObligatoriTelemàtic i presencial
Resolució d'inscripció en el Registre d'Organitzacions jurídiques corresponentsObligatoriTelemàtic i presencial
NIF definitiu de l'entitatObligatoriTelemàtic i presencial
Document acreditatiu com entitat d'interès públicOpcionalTelemàtic i presencial
Documentació relativa a la incorporació a coordinadores/federacionsOpcionalTelemàtic i presencial

Grup B- Modificació de dades d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat o document acreditatiu del nomenament de l'actual junta directivaObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat o document acreditatiu de l'actualització de les persones representants de delegació a L'Hospitalet de LlobregatObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat o document acreditatiu del canvi de seu social de l'entitat (requereix actualitzar estatuts)ObligatoriTelemàtic i presencial
Estatuts actualitzatsObligatoriTelemàtic i presencial
Document acreditatiu com entitat d'interès públicOpcionalTelemàtic i presencial
Documentació relativa a la incorporació a coordinadores/federacionsOpcionalTelemàtic i presencial

Grup C- Baixa d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat o document acreditatiu de la dissolució de l'entitatObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat o document acreditatiu del canvi de seu social de l'entitatObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat o document acreditatiu del tancament de la delegacióObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Una vegada s'han modificat les dades de l'entidad al Registre Municipal d'Entidades, el departament comunicarà aquestes modificacions a la Regidoria del distrite on es troba ubicat el domicili social de l'entidad i a l'área que li correspongui, segons l'actividad que desenvolupi.