Modificació de dades d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats

Tràmit per a l'actualització de les dades d'una entitat, ja siguin dades de caràcter substancial (Junta, Estatuts i/o Seu social) o bé actualització d'altres dades (contacte, estadístiques, etc...)

El/la president/a de qualsevol tipus d'entitat de la ciutat, o una persona amb poders notarials de representació.
Qualsevol persona a qui se li hagi autoritzat pel President/a a fer el tràmit, signada amb IDCAT o DNI electrònic.
En el cas de delegacions a la ciutat d'entitats de fora de la ciutat, la persona delegada.

Tan aviat com es disposi de la documentació segellada o resolució de la Generalitat, Consell Català de l'Esport, Ministerio de Justicia o Ministerio del Interior.
El termini legal de resolució és de 3 mesos des de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general
 • Full de dades per a la modificació de dades substancials d'una entitat al Registre Municipal d’Entitats. (Descarregar el document en impresos associats al tràmit)
 • Certificat o document acreditatiu del nomenament de l'actual junta directiva 
 • Certificat o document acreditatiu de l'actualització de les persones representants de delegació a L'Hospitalet de Llobregat 
 • Certificat o document acreditatiu del canvi de seu social de l'entitat (requereix actualitzar estatuts) 
 • Estatuts actualitzats 
 • Document acreditatiu com entitat d'interès públic 
 • Documentació relativa a la incorporació a coordinadores/federacions

Impresos associats

Full de dades de registre d'entitats

Una vegada s'han modificat les dades de l'entitat en el Registre Municipal d'Entitats, el departament comunica a la Regidoria del districte on es troba ubicat el domicili social de l'entitat i a l'Àrea que pertoca per l'activitat que desenvolupa, les modificacions aplicades en l'esmentat Registre Municipal d'Entitats.