Donar de baixa una entitat al Registre Municipal d'Entitats

Sol·licitud per a donar de baixa de manera voluntària una entitat inscrita en el Registre Municipal d'Entitats.

Cal tenir en compte que es pot declarar una entitat inactiva d'ofici (iniciada per l'administració) si en el termini de quatre anys des de la data en què es produeix el venciment dels nomenaments de la junta directiva, l'entitat no inscriu al Registre la renovació d'aquesta.

El/la president/a de qualsevol tipus d'entitat de la ciutat, o una persona amb poders notarials de representació.
Qualsevol persona a qui se li hagi autoritzat pel President/a a fer el tràmit, signada amb IDCAT o DNI electrònic.
En el cas de delegacions a la ciutat d'entitats de fora de la ciutat, la persona delegada.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general
  • Certificat o document acreditatiu de la dissolució de l’entitat
  • Certificat o document acreditatiu del canvi de seu social de l’entitat
  • Certificat o document acreditatiu del tancament de la delegació.

Es tramitarà la baixa definitiva i es comunicarà aquest fet a la Regidoria del districte on està ubicat el domicili social de l'entitat i a l'Àrea que pertoca per l'activitat que desenvolupa.