Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Obtenció del distintiu de la zona verda per a residents amb vehicles de propietat 

Obtenció del distintiu de resident que dóna dret a aparcar a la zona verda amb tarifa preferencial de l'Àrea Integral de Regulació de l'Estacionament (AIRE).

La zona verda és una zona d’aparcament amb control horari, destinada als vehicles propietat dels residents que disposin de distintiu expedit per l’ajuntament. Tot i que també pot ser utilitzada per vehicles de no residents amb una tarifa superior.

Les persones residents a la zona on s'ha implantat la zona verda, que siguin titulars de vehicles tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt

 • La persona propietària del vehicle ha d’estar al corrent en el pagament de taxes, impostos i sancions municipals i empadronada en una de les adreces del municipi de L'Hospitalet beneficiàries d'aquest distintiu.
 • El vehicle ha d'estar inscrit al padró municipal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de L'Hospitalet en una de les adreces beneficiàries d'aquest distintiu.
 • El vehicle ha de constar a la seva targeta d'inspecció tècnica com a vehicle tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt. 

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud.
Aquest distintiu caduca cada any. Passat el període de validesa la persona sol·licitant podrà demanar la seva renovació.

Així mateix, serà vàlid exclusivament per a la zona verda d'ubicació de l'entidad amb seu social, no per a totes les zones verdes de la ciutat.

Per a l'obtenció del distintiu per a familiars

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Llibre de familiaOpcionalTelemàtic i presencial
Volant de convivència que acrediti la relació entre el titular del vehicle i el familiar del resident (en cas de parelles de fet de fora de L'Hospitalet) OpcionalTelemàtic i presencial
Llibre de família del familiarOpcionalTelemàtic i presencial

Per l'obtenció del distintiu per un vehicle de lloguer, "renting" o "leasing"

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Carta de l'empresa de cessió d'ús del vehicleOpcionalTelemàtic i presencial
Contracte del vehicleOpcionalTelemàtic i presencial

Per l'obtenció del distintiu per un vehicle d'empresa

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Carta de l'empresa de cessió d'ús del vehicleOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Se li avisarà telefònicament per a recollir el distintiu.

Pel que fa a la renovació automàtica, l'Ajuntament enviarà d’ofici els distintius als residents de les zones esmentades mitjançant correu als seus habitatges.

Si no es concedeix, l’Ajuntament ho comunicarà mitjançant escrit que li remetrem al domicili indicat a l’instància.