Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Obtenció del distintiu de la zona verda per a residents amb vehicles de lloguer, "renting" o "leasing"

Obtenció del distintiu de resident que dóna dret a aparcar a la zona verda amb tarifa preferencial de l'Àrea Integral de Regulació de l'Estacionament (AIRE).

La zona verda és una zona d’aparcament, amb control horari. A més a més de per a vehicles propietat de les persones residents, l’Ordenança de Mobilitat preveu que altres tipus de vehicles puguin disposar del distintiu per a la zona verda, en aquest cas aquells que siguin vehicles de lloguer, "renting" o "leasing", tant si el contracte està a nom d'una persona física com d'una empresa. Tot i que també pot ser utilitzada per vehicles de no residents amb una tarifa superior.

Zones amb dret a distintiu:

 • A la zona de Residencial Granvia: Els residents de l’Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet (núm. 1 al 53) i del carrer Arquitectura (núm. 2 al 32)
 • Tot el barri de Can Serra, més la vorera de números parells de l'Av. Electricitat.

La persona conductora principal d'un vehicle en règim de lloguer, "renting" o "leasing" tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt, resident a la zona de L'Hospitalet on s'ha implantat la zona verda.

 • La persona conductora del vehicle ha d’estar al corrent en el pagament de taxes, impostos i sancions municipals i empadronada a la zona de L'Hospitalet on s'ha implantat la zona verda.
 • La persona ha de constar al contracte del vehicle o a la carta de cessió de l'empresa, segons el cas, com la persona conductora principal del vehicle en règim de lloguer, "renting" o "leasing".
 • El vehicle ha de constar a la seva targeta d'inspecció tècnica com a vehicle tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud.El departament dóna resposta en un termini màxim d'un mes i mig des del registre de la sol·licitud.
El període de validesa serà l'indicat al propi distintiu. Passat el període de validesa el departament tramitarà d'ofici la seva renovació si continuen complint-se els requeriments per a la seva concessió.

Així mateix, serà vàlid exclusivament per a la zona verda de residència de la persona sol·licitant, no per a totes les zones verdes de la ciutat.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, indicant un telèfon de contacte per a possibles comunicacions amb vostè.
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona conductora del vehicle.
 • Targeta d'inspecció tècnica del vehicle.
 • Contracte del vehicle on consti com a conductora principal una persona empadronada a la zona de L'Hospitalet on s'ha implantat la zona verda.
 • Justificació de l'assegurança del vehicle, ja sigui l'assegurança, el rebut pagat o la menció al contracte del vehicle.
A més, per als vehicles on la persona titular del lloguer, "renting" o "leasing" és una empresa:
 • Carta conforme l'empresa li cedeix l'ús del vehicle (original).

Cada habitatge pot disposar de dues autoritzacions per estacionar en zona verda com a màxim.

Se li avisarà telefònicament per a recollir el distintiu.

Pel que fa a la renovació automàtica, l'Ajuntament enviarà d’ofici els distintius als residents de les zones esmentades mitjançant correu als seus habitatges.

Si no es concedeix, el departament es posarà en contacte amb vostè al telèfon indicat a la instància.