Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llicència d'obra menor

Sol·licitud de llicència per a realitzar obres del següent tipus:

 1. Obres de rehabilitació d’habitatges o locals amb afectació estructural.
 2. Intervencions sobre elements estructurals.
 3. Obres d’instal·lació d’ascensors i elevadors i altres elements d’accessibilitat tant interiors com exteriors, excepte les rampes interiors.
 4. Construccions auxiliars amb una superfície màxima de 15m² i en cas de ser provisionals fins a 50m².
 5. Instal·lació de bastides, ponts, grues i similars (en general mitjans auxiliars relacionats amb intervencions de l’edifici que els requereixin, façanes, instal·lació baixants, conductes de ventilació, pintat,...) amb ocupació de via pública.
 6. Col·locació de cartelleres i tanques publicitàries visibles des de la via pública.
 7. Instal·lació de marquesines (excloses les de transport públic).
 8. Instal·lació d’antenes de telefonia mòbil (si comporta reforç estructural).
 9. La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
 10. Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl.
 11. Totes aquelles obres no previstes expressament però assimilables en quant a entitat i naturalesa.
 12. Obres derivades d’ordres d’execució i de restauració de la legalitat urbanística assimilables en quant a entitat i naturalesa a les recollides en els paràgrafs anteriors.

Excepcions a la tramitació mitjançant llicència d’obra menor.
Es tramitarà com a comunicació prèvia la instal·lació de grues-torre si, sobre l’obra en que fos necessari aquest mitjà auxiliar ja gaudis de la corresponent autorització administrativa. En qualsevol cas, i per a la seva implantació, caldrà la presentació de la documentació específica recollida a l’article 12 apartat C de l'Ordenança municipal reguladora de les actuacions de naturalesa urbanística subjectes a control municipal.

La persona titular de l’obra/activitat, o qui actuï en la seva representació, degudament acreditada, i en el cas de persones jurídiques el seu representant legal. En aquest cas s’ha d’aportar document que acrediti la representació.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

La resolució del procediment per a atorgar o denegar la llicència d’obres està subjecta al següent termini, a comptar des de la presentació de la sol·licitud i la documentació requerida per a la seva tramitació:
Dos mesos per a una llicència de deconstrucció.

Un mes per a una llicència d’obres menors (excepte llicència de deconstrucció).

Si es tramita un procediment de llicència d’obres simultàniament amb expedients subjectes a llicència d’activitats, el termini per resoldre serà el que es disposi segons el règim de tramitació a què estigui sotmesa l’activitat.
El còmput del termini de resolució restarà suspès durant el termini establert a la normativa sectorial d’aplicació per a obtenir l’informe preceptiu d’una altra administració pública, durant el temps emprat per a l’esmena de deficiències i en altres supòsits legalment previstos. El còmput del termini es reprèn una vegada esmenada o millorada la documentació o rebuts tots els informes sol·licitats.
La resolució del procediment per a atorgar o denegar la llicència d’obres està subjecta al següent termini, a comptar des de la presentació de la sol·licitud i la documentació requerida per a la seva tramitació:
 1. Dos mesos per a una llicència de deconstrucció.

 2. Un mes per a una llicència d’obres menors (excepte llicència de deconstrucció).

 3. Si es tramita un procediment de llicència d’obres simultàniament amb expedients subjectes a llicència d’activitats, el termini per resoldre serà el que es disposi segons el règim de tramitació a què estigui sotmesa l’activitat.
El còmput del termini de resolució restarà suspès durant el termini establert a la normativa sectorial d’aplicació per a obtenir l’informe preceptiu d’una altra administració pública, durant el temps emprat per a l’esmena de deficiències i en altres supòsits legalment previstos. El còmput del termini es reprèn una vegada esmenada o millorada la documentació o rebuts tots els informes sol·licitats.

Instruccions sobre la documentació a aportar
Els fitxers han de tenir format PDF i estar signats electrònicament. Pel que fa al projecte tècnic ha d'anar amb marcadors de contingut (vegeu descarregable) i seguint les següents criteris. El pes màxim del total de documents a presentar és de 48 MB. Cal optimitzar els documents pdf per reduir al màxim el seu pes. Consulteu com fer-ho a les pàgines d'ajuda del web d'Adobe

Documentació general

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Projecte tècnicObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Assumeix tècnic d'obraObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Declaració responsable tècnic règim de tramitacióObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Declaració jurada contractistaObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Estudi bàsic de seguretat i salut signat per un tècnic/aObligatoriTelemàtic i presencial

En cas d'instal·lació de bastides o mitjans auxiliars

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Assumeix tècnic de bastida o mitjà auxiliarObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar

En cas d'afectació estructural

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Assumeix de permanència en obraObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar

Grues

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Assumeix control, bon funcionament i seguretatObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat a efecte tramitacióObligatoriTelemàtic i presencial
Certificat empresa instal·ladora de la instal·lació i perfecte estat de funcionamentObligatoriTelemàtic i presencial
Pòlissa de l'assegurançaObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line


La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques:

 • Plànols en versió editable i en versió pdf amb signatura digital
 • Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital
   Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades
 

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària


 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
Segons les ordenances fiscals vigents.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Les deficiències que es detectin pels serveis municipals en la sol·licitud de llicència, seran comunicades a la persona interessada,  perquè en el termini màxim de deu dies procedeixi a la seva esmena.

En cas de no esmenar les deficiències comunicades en el termini assenyalat, es tindrà a la persona interessada per desistit/da de la seva petició, d’acord amb l’article 68 de la Llei  39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o deconstrucció d’obres.

A efectes administratius de tramitació de les llicències i segons la seva naturalesa, les llicències d’obres es classifiquen en majors o menors.

Les llicències s’atorguen sens perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial.
 
No estan subjectes a llicència urbanística:

 1. Les obres d’urbanització que consten en els plans i els projectes degudament aprovats definitivament.
 2. Les parcel·lacions o la divisió de finques incloses en un projecte de reparcel·lació
 3. Les obres i actuacions a realitzar que en funció de la seva entitat, o la legislació urbanística, se subjectin al règim de comunicació prèvia o declaració responsable