Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llicència d'obra menor

Sol·licitud de llicència per a realitzar obres del següent tipus:

 1. Obres de rehabilitació d’habitatges o locals amb afectació estructural.
 2. Intervencions sobre elements estructurals.
 3. Obres d’instal·lació d’ascensors i elevadors i altres elements d’accessibilitat tant interiors com exteriors, excepte les rampes interiors.
 4. Construccions auxiliars amb una superfície màxima de 15m² i en cas de ser provisionals fins a 50m².
 5. Instal·lació de bastides, ponts, grues i similars (en general mitjans auxiliars relacionats amb intervencions de l’edifici que els requereixin, façanes, instal·lació baixants, conductes de ventilació, pintat,...) amb ocupació de via pública.
 6. Col·locació de cartelleres i tanques publicitàries visibles des de la via pública.
 7. Instal·lació de marquesines (excloses les de transport públic).
 8. Instal·lació d’antenes de telefonia mòbil (si comporta reforç estructural).
 9. La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
 10. Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl.
 11. Totes aquelles obres no previstes expressament però assimilables en quant a entitat i naturalesa.
 12. Obres derivades d’ordres d’execució i de restauració de la legalitat urbanística assimilables en quant a entitat i naturalesa a les recollides en els paràgrafs anteriors.

Excepcions a la tramitació mitjançant llicència d’obra menor.
Es tramitarà com a comunicació prèvia la instal·lació de grues-torre si, sobre l’obra en que fos necessari aquest mitjà auxiliar ja gaudis de la corresponent autorització administrativa. En qualsevol cas, i per a la seva implantació, caldrà la presentació de la documentació específica recollida a l’article 12 apartat C de l'Ordenança municipal reguladora de les actuacions de naturalesa urbanística subjectes a control municipal.

La persona titular de l’obra/activitat, o qui actuï en la seva representació, degudament acreditada, i en el cas de persones jurídiques el seu representant legal. En aquest cas s’ha d’aportar document que acrediti la representació.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

La resolució del procediment per a atorgar o denegar la llicència d’obres està subjecta al següent termini, a comptar des de la presentació de la sol·licitud i la documentació requerida per a la seva tramitació:
 1. Dos mesos per a una llicència de deconstrucció.

 2. Un mes per a una llicència d’obres menors (excepte llicència de deconstrucció).

 3. Si es tramita un procediment de llicència d’obres simultàniament amb expedients subjectes a llicència d’activitats, el termini per resoldre serà el que es disposi segons el règim de tramitació a què estigui sotmesa l’activitat.
El còmput del termini de resolució restarà suspès durant el termini establert a la normativa sectorial d’aplicació per a obtenir l’informe preceptiu d’una altra administració pública, durant el temps emprat per a l’esmena de deficiències i en altres supòsits legalment previstos. El còmput del termini es reprèn una vegada esmenada o millorada la documentació o rebuts tots els informes sol·licitats.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques:

 • Plànols en versió editable i en versió pdf amb signatura digital
 • Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital
Documentació general
 1. Sol·licitud segons model normalitzat.
 2. Declaració jurada del contractista conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, i també, en matèria de seguretat i salut laboral.
 3. Pressupost d’execució material de les obres (PEM).
 4. En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant.
 5. DNI/NIE/CIF del peticionari de les obres.
 6. CIF de l’empresa promotora.
 7. Còpia de l’acta de la reunió de la comunitat de propietaris, relativa a l’adopció d’acords per tal d’executar obres que suprimeixin barreres arquitectòniques, obres d’instal·lació d’ascensors e infraestructures comunes, obres de seguretat en el immoble i altres similars.
 8. En cas que les obres afectin o passin per elements comuns de l’edifici. Declaració conforme s’ha posat en coneixement de la comunitat o veïns les obres a realitzar (art.128.2 i 3 O.M.E).
 9. Declaració escrita del titular de la comunicació, on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. Es requerirà per a retornar la corresponent fiança certificat acreditatiu de la gestió de residus indicant la quantitat i tipus de residus lliurats.
En cas d’obres de deconstrucció:
 1. Formulari estadístic.
Documentació tècnica
 1. Document d’assumeix del facultatiu designat com a director de les obres.
 2. Document d’assumeix del facultatiu de la permanència en obra.
 3. Document d’assumeix del facultatiu de mitjans auxiliars.
 4. Memòria descriptiva del projecte d’obres.
 5. Plànols a escala de la planta, alçada i secció.
 6. Justificació de càlcul (Article 128.1 O.M.E).
 7. Estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció o normativa vigent a la matèria.
 8. Per a qualsevol tipus d’obres en habitatges es podrà requerir a criteri dels serveis tècnics municipals, la cèdula d’habitabilitat o l’escriptura conforme és un habitatge.
 9. Fotografies de les façanes o zones d’intervenció.
 10. En cas d’afectar elements d’amiant, mesures adoptades caldrà aportar documentació acreditativa conforme es prenen, les mesures preventives adients, d’acord amb el Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer i R.D 396/2006, de 31 de març o normativa vigent en el seu moment.
Documentació complementària

En cas d’instal·lació i l’ús de grues-torre en la construcció s’acompanyarà la documentació següent:
 1. Plànol d’ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l’obra i les contigües, amb indicació de la seva altura màxima, posició del contrapès, i de les àrees d’escombrada de la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo, així com de l’altura de les edificacions i instal·lacions existents a la zona d’escombrada. Si s’hagués d’instal·lar en terreny vial, s’indicarà, de la mateixa manera, l’espai màxim per ocupar de la base de suport.
 2. Certificació de la casa instal·ladora subscrita per un tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua per muntar i d’assumir-ne la responsabilitat de la instal·lació fins a deixar-la en perfectes condicions de funcionament. En la certificació esmentada s’hauran de fer constar les càrregues màximes, en les posicions més desfavorables, que puguin ser transportades per la grua, en els diversos supòsits d’utilització que es prevegin
 3. Document expedit per un tècnic competent, acreditatiu que aquest, assumeix el control del bon funcionament i la seguretat de la grua, mentre romangui a l’obra.
 4. Pòlissa d’assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil suficient per cobrir els danys que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra.
 5. Estudi de seguretat i salut de la instal·lació i funcionament de la grua.
Pel que fa a les obres d’instal·lació d’ascensors, rampes, elevadors o altres elements exteriors, en cas d’ocupar sòl de titularitat pública, caldrà aportar plànol acotat i a escala en què consti la superfície afectada del sòl públic.

En cas que, d’acord amb les condicions de la llicència, l’espai públic (vorera, calçada, zones verdes...) es veiés afectat per a l‘execució de l’obra, s’haurà de presentar la següent documentació:
 1. Plànols de la superfície afectada per l’obra, indicant mobiliari o qualsevol element urbà afectat.
 2. Proposta grafiada de les obres i actuacions necessàries, en matèria de mobilitat (vianants, bicicletes, transport públic, vehicles, estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies, senyalització, etc.).
 3. Traçat de les infraestructures i serveis afectats així com el del nou traçat si n’hi hagués. En aquest cas, s’haurà de presentar la documentació necessària per a tramitar l’expedient d’ocupació de sòl i /o subsòl de manera independent per a cada una de les companyies de serveis, indicant els metres lineals de canalització i m3 d’ocupació dins de l’àmbit de l’obra.
 4. En cas de ser necessària l’ocupació de la calçada s’haurà d’aportar plànol a escala 1/50 per tal de tramitar simultàniament la corresponent autorització.
En el cas d’obres de deconstrucció caldrà aportar plànol de situació actual, provisional i definitiva de les instal·lacions de serveis afectades, memòria del tractament de les parets mitgeres i soterranis afectats per l’enderroc. També caldrà aportar còpia de la sol·licitud presentada a les diferents companyies de serveis perquè portin a terme els treballs necessaris sobre les instal·lacions afectades. Així mateix, s’haurà de presentar a l’ajuntament previ a l’inici de les obres una declaració, signada pel sol·licitant, en la que es faci constar, que s’han dut a terme els treballs necessaris per l’execució de l’obra, soterrant / desplaçant / anul·lant tots els serveis afectats d’acord amb les sol·licituds presentades a les diferents companyies de serveis i en conseqüència es poden realitzar els treballs de deconstrucció garantint la seguretat de les persones.

En cas d’instal·lació de tanques publicitàries, s’haurà d’aportar aquella altra documentació que sigui necessària per donar compliment a l’Ordenança municipal del paisatge urbà.

Si la finca estigues afectada s’hauria de presentar renúncia al drets d’indemnització.

Notes aclaratòries:
Per tal de saber la documentació que cal aportar per cada tipus d’obra, es pot consultar el full d’ajut: DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES MENORS.
 1. A criteri dels serveis tècnics es podrà requerir més documentació
 2. Les fotografies hauran de ser les precises per entendre la intervenció a realitzar
 3. Visat voluntari o documentació acreditativa, emesa pel col·legi corresponent respecte a la identitat i habilitació professional, la seva titulació, la seva col·legiació com exercent i l'absència de circumstàncies inhabilitant i d'incompatibilitats legals registrades, així com de l'existència d'assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscs de responsabilitat en què pugui incórrer a causa de l'exercici de la seva professió per a aquesta obra en concret.

Impresos associats
Tramitar on-line


La documentació annexa a la sol·licitud s’aportarà en suport electrònic, amb les següents característiques:

 • Plànols en versió editable i en versió pdf amb signatura digital
 • Resta de documentació en versió pdf amb signatura digital
   Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades
 

Documentació necessària

Documentació general

 1. Sol·licitud segons model normalitzat.
 2. Declaració jurada del contractista conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, i també, en matèria de seguretat i salut laboral.
 3. Pressupost d’execució material de les obres (PEM).
 4. En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant.
 5. DNI/NIE/CIF del peticionari de les obres.
 6. CIF de l’empresa promotora.
 7. Còpia de l’acta de la reunió de la comunitat de propietaris, relativa a l’adopció d’acords per tal d’executar obres que suprimeixin barreres arquitectòniques, obres d’instal·lació d’ascensors e infraestructures comunes, obres de seguretat en el immoble i altres similars.
 8. En cas que les obres afectin o passin per elements comuns de l’edifici. Declaració conforme s’ha posat en coneixement de la comunitat o veïns les obres a realitzar (art.128.2 i 3 O.M.E).
 9. Declaració escrita del titular de la comunicació, on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què els residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. Es requerirà per a retornar la corresponent fiança certificat acreditatiu de la gestió de residus indicant la quantitat i tipus de residus lliurats.
En cas d’obres de deconstrucció:
 1. Formulari estadístic.
  Documentació tècnica
 1. Document d’assumeix del facultatiu designat com a director de les obres.
 2. Document d’assumeix del facultatiu de la permanència en obra.
 3. Document d’assumeix del facultatiu de mitjans auxiliars.
 4. Memòria descriptiva del projecte d’obres.
 5. Plànols a escala de la planta, alçada i secció.
 6. Justificació de càlcul (Article 128.1 O.M.E).
 7. Estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció o normativa vigent a la matèria.
 8. Per a qualsevol tipus d’obres en habitatges es podrà requerir a criteri dels serveis tècnics municipals, la cèdula d’habitabilitat o l’escriptura conforme és un habitatge.
 9. Fotografies de les façanes o zones d’intervenció.
 10. En cas d’afectar elements d’amiant, mesures adoptades caldrà aportar documentació acreditativa conforme es prenen, les mesures preventives adients, d’acord amb el Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer i R.D 396/2006, de 31 de març o normativa vigent en el seu moment.
Documentació complementària

En cas d’instal·lació i l’ús de grues-torre en la construcció s’acompanyarà la documentació següent:

 1. Plànol d’ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l’obra i les contigües, amb indicació de la seva altura màxima, posició del contrapès, i de les àrees d’escombrada de la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo, així com de l’altura de les edificacions i instal·lacions existents a la zona d’escombrada. Si s’hagués d’instal·lar en terreny vial, s’indicarà, de la mateixa manera, l’espai màxim per ocupar de la base de suport.
 2. Certificació de la casa instal·ladora subscrita per un tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua per muntar i d’assumir-ne la responsabilitat de la instal·lació fins a deixar-la en perfectes condicions de funcionament. En la certificació esmentada s’hauran de fer constar les càrregues màximes, en les posicions més desfavorables, que puguin ser transportades per la grua, en els diversos supòsits d’utilització que es prevegin
 3. Document expedit per un tècnic competent, acreditatiu que aquest, assumeix el control del bon funcionament i la seguretat de la grua, mentre romangui a l’obra.
 4. Pòlissa d’assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil suficient per cobrir els danys que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra.
 5. Estudi de seguretat i salut de la instal·lació i funcionament de la grua.
Pel que fa a les obres d’instal·lació d’ascensors, rampes, elevadors o altres elements exteriors, en cas d’ocupar sòl de titularitat pública, caldrà aportar plànol acotat i a escala en què consti la superfície afectada del sòl públic.
 
En cas que, d’acord amb les condicions de la llicència, l’espai públic (vorera, calçada, zones verdes...) es veiés afectat per a l‘execució de l’obra, s’haurà de presentar la següent documentació:
 1. Plànols de la superfície afectada per l’obra, indicant mobiliari o qualsevol element urbà afectat.
 2. Proposta grafiada de les obres i actuacions necessàries, en matèria de mobilitat (vianants, bicicletes, transport públic, vehicles, estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies, senyalització, etc.).
 3. Traçat de les infraestructures i serveis afectats així com el del nou traçat si n’hi hagués. En aquest cas, s’haurà de presentar la documentació necessària per a tramitar l’expedient d’ocupació de sòl i /o subsòl de manera independent per a cada una de les companyies de serveis, indicant els metres lineals de canalització i m3 d’ocupació dins de l’àmbit de l’obra.
 4. En cas de ser necessària l’ocupació de la calçada s’haurà d’aportar plànol a escala 1/50 per tal de tramitar simultàniament la corresponent autorització.
En el cas d’obres de deconstrucció caldrà aportar plànol de situació actual, provisional i definitiva de les instal·lacions de serveis afectades, memòria del tractament de les parets mitgeres i soterranis afectats per l’enderroc. També caldrà aportar còpia de la sol·licitud presentada a les diferents companyies de serveis perquè portin a terme els treballs necessaris sobre les instal·lacions afectades. Així mateix, s’haurà de presentar a l’ajuntament previ a l’inici de les obres una declaració, signada pel sol·licitant, en la que es faci constar, que s’han dut a terme els treballs necessaris per l’execució de l’obra, soterrant / desplaçant / anul·lant tots els serveis afectats d’acord amb les sol·licituds presentades a les diferents companyies de serveis i en conseqüència es poden realitzar els treballs de deconstrucció garantint la seguretat de les persones.
 
En cas d’instal·lació de tanques publicitàries, s’haurà d’aportar aquella altra documentació que sigui necessària per donar compliment a l’Ordenança municipal del paisatge urbà.

Si la finca estigues afectada s’hauria de presentar renúncia al drets d’indemnització.
 
Notes aclaratòries:
Per tal de saber la documentació que cal aportar per cada tipus d’obra, es pot consultar el full d’ajut: DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES MENORS.
 1. A criteri dels serveis tècnics es podrà requerir més documentació
 2. Les fotografies hauran de ser les precises per entendre la intervenció a realitzar
 3. Visat voluntari o documentació acreditativa, emesa pel col·legi corresponent respecte a la identitat i habilitació professional, la seva titulació, la seva col·legiació com exercent i l'absència de circumstàncies inhabilitant i d'incompatibilitats legals registrades, així com de l'existència d'assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscs de responsabilitat en què pugui incórrer a causa de l'exercici de la seva professió per a aquesta obra en concret.

Impresos associats

Les deficiències que es detectin pels serveis municipals en la sol·licitud de llicència, seran comunicades a la persona interessada,  perquè en el termini màxim de deu dies procedeixi a la seva esmena.

En cas de no esmenar les deficiències comunicades en el termini assenyalat, es tindrà a la persona interessada per desistit/desistida de la seva petició, d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o deconstrucció d’obres.

A efectes administratius de tramitació de les llicències i segons la seva naturalesa, les llicències d’obres es classifiquen en majors o menors.

Les llicències s’atorguen sens perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial.
 
No estan subjectes a llicència urbanística:

 1. Les obres d’urbanització que consten en els plans i els projectes degudament aprovats definitivament.
 2. Les parcel·lacions o la divisió de finques incloses en un projecte de reparcel·lació
 3. Les obres i actuacions a realitzar que en funció de la seva entitat, o la legislació urbanística, se subjectin al règim de comunicació prèvia o declaració responsable 
L'estat de tramitació de la seva llicència es pot saber enviant un correu electrònic amb el número d'expedient a l'adreça llicenciaobres@l-h.cat.