Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud de subvenció general o puntual per a l'any 2019 en diferents àmbits i àrees de gestió (Participació ciutadana, convivència i civisme, diversitat funcional, joventut, dones i LGTBI, serveis socials, salut, desenvolupament econòmic, mercats, medi ambient, Districtes II, III, IV, V i VI)

Imprimir
Sol·licituds de  subvencions per a entitats ciutadanes que desenvolupin programes, projectes i activitats  en diferents àmbits de gestió per a l’exercici econòmic 2019 corresponents als següents àmbits i àrees de gestió:

ÀREA DE GESTIÓ ÀMBIT LÍNIES DE SUBVENCIÓ
ÀREA D'ALCALDIA Participació ciutadana Programes d’enfortiment de la societat civil i el teixit social.
ÀREA DE CONVIVÈNCIA I CIVISME Convivència i civisme Programa de foment de la convivència i la cohesió social.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL Diversitat funcional Programes de suport a entitats que actuïn en l’àmbit del col·lectiu amb diversitat funcional.
Joventut Programes de foment de la participació social del jovent.
Dones i LGTBI Foment de l’associacionisme amb perspectiva de gènere

Sensibilització i promoció activitats LGTBI
Serveis socials Promoció i enfortiment entitats d’atenció a infància i adolescència en situació de vulnerabilitat.

Programes de desenvolupament Comunitari.

Suport a l’organització d’activitats a entitats que actuïn en l’àmbit dels Serveis Socials.
Salut Programes d’Educació i Promoció de la Salut

Programes de sensibilització i enfortiment d’associacions d’afectats i/o malalts.
ÀREA DE COORDINACIÓ, DESENVOLUPAMENT I PLANIFICACIÓ Desenvolupament econòmic Suport a la capacitació i inserció a aturats de llarga durada

Programa de foment i enfortiment de l’economia social

Suport al desenvolupament dels agents econòmics i socials de l’Hospitalet de Llobregat.
Mercats Suport a la dinamització dels mercats i als programes d’enfortiment  del comerç de proximitat de qualitat
ÀREA D'ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT Medi ambient
Foment de programes d’Educació Ambiental

Foment de Programes de promoció de la sostenibilitat i protecció del medi ambient.
Foment i promoció d’una mobilitat sostenible.

Protecció contra la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.
ÀREES TERRITORIALS Districte II
Districte III
Districte IV
Districte V
Districte VI
Promoció de Festes de barri

Suport  a entitats per al desenvolupament comunitari i la cohesió social al territori i l’enfortiment del moviment veïnal.


Modalitats de subvencions:
 • Subvencions generals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques pel finançament global de l’activitat de l’entitat
 • Subvencions puntuals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques pel finançament d’una activitat o projecte concret.
No es podrà sol·licitar una subvenció puntual per una activitat que ja estigui inclosa en el projecte pel qual es demana una subvenció general.

L'import d'aquesta convocatòria es fixa en 1.012.120,07€ per al total de sol·licituds..  

QUI EL POT DEMANAR

Podran ser beneficiàries  d’aquestes  subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupin programes, projectes o activitats d’acord amb els requisits que s’estableixin a les bases particulars de la  convocatòria.

També poden tenir aquesta condició les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, desenvolupin activitats o projectes subvencionables, sempre i quan acreditin disposar d’un número d’identificació fiscal.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació per les sol·licituds de  subvencions de diferents àmbits i àrees de gestió és del dia 31 de gener fins el 13 de març del 2019, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

La sol·licitud de subvenció serà presentada a les oficines indicades, juntament amb la documentació necessària.

Caldrà presentar una sol·licitud per activitat o projecte.
Documentació necessària
 • Instància general
 • Sol·licitud i formulari descriptiu del projecte, que es troben als models normalitzats número 1 i 2
Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació:
 • Document d'identitat de la persona interessada o NIF de l’entitat sol·licitant acompanyat del document d'identitat  del seu representant, degudament acreditat d’acord amb el certificat de nomenament de la junta actual.
 • Certificat de nomenament de la junta actual, en el qual constin relacionades amb càrrecs, noms, cognoms i DNI les persones que formen l’actual junta.
 • Resum  del exercici econòmic de l’any anterior a la convocatòria en curs on consti la subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o altres administracions públiques excepte en el cas dels projectes pedagògics del centres escolars públics o concertats.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzat per entitats de nova creació o bé que hagin canviat el número del compte corrent.
 • En el cas de que els programes, projectes i activitats que es realitzin suposin l’exercici de professions, oficis o activitats que comporten contacte habitual i directe amb menors s’haurà d’aportar una declaració responsable del representant legal de la persona jurídica o bé una declaració responsable de la persona física, per tal de donar compliment al que s’estableix a l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor d’acord ( declaració inclosa al model normalitzat núm. 1)
 • Quan la subvenció atorgada superi els 10.000,00 € i els beneficiaris siguin persones jurídiques, s’adjuntarà la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració en aplicació del què disposa  l’art. 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern d’acord ( declaració inclosa al model normalitzat núm. 1)
 • Document d’adhesió als principis ètics i a les regles de conducta establerts al punt 4.1 de les bases d'aquesta convocatòria (declaració inclosa al model normalitzat núm. 1)
La sol·licitud i els documents que l’acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d’evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.

Tota la documentació presentada haurà d’anar degudament identificada amb el logotip o segell de l’entitat i signada per la persona representant de la mateixa.

QUÈ PASSA DESPRÉS

La resolució del procediment es notificarà als interessats.

Les subvencions podran denegar-se per incompliment dels requisits establerts a les bases o per haver-se exhaurit el crèdit pressupostari.

MÉS INFORMACIÓ

Tant els criteris de valoració, com més informació referent a aquesta convocatòria, els podreu consultar en la convocatòria i bases de subvencions en diferents àmbits enllaçada en l'apartat de 'Normativa aplicable'..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per a la resolució definitiva serà de sis mesos, a comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i conclou el mateix dia (en numeral) equivalent a la data de presentació.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament
 • L’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005)
 • Les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l'any en què s'ha sol·licitat la subvenció
 • La legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400