Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud de subvenció general o puntual per a l'any 2021 en diferents àmbits i àrees de gestió (Participació ciutadana, convivència i civisme, diversitat funcional, joventut, dones i LGTBI, serveis socials, salut, desenvolupament econòmic, mercats, medi ambient, innovació, Districtes  II, III, IV, V i VI)

Imprimir
Sol·licituds de  subvencions per a entitats ciutadanes que desenvolupin programes, projectes i activitats en diferents àmbits de gestió per a l’exercici econòmic 2021, corresponents als següents àmbits i àrees de gestió:
ÀREA DE GESTIÓ ÀMBIT LÍNIES DE SUBVENCIÓ
Àrea d’Equitat, drets socials
i recursos humans
Diversitat funcional
 
Programes de suport a entitats que actuïn en l'àmbit del col·lectiu amb diversitat funcional 
Serveis Socials, Igualtat i LGTBI Suport a l'organització d'activitats d’entitats que actuïn en l'àmbit dels Serveis Socials
Serveis Socials Suport a entitats per a la promoció del desenvolupament comunitari i la cohesió social
Salut Programes d'educació i promoció de la salut
Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes Mercats  Projectes de dinamització de mercats 
Àrea d’Innovació i cultura Innovació Programa de foment i enfortiment de l’economia social
Àrea d’Alcaldia-Presidència

Àrees territorials
 
Gabinet d’Alcaldia

Districte II
Districte III
Districte IV
Districte V
Districte VI
 
Programes d’enfortiment de les AFAS i AMPAS (associacions de famílies i associacions de pares i mares), de la societat civil i del teixit associatiu
Àrea d’Educació, Esports i Joventut Joventut Programes de foment de la participació social dels jovent
Àrea de Convivència i Seguretat Convivència i Civisme Programa de foment de la convivència i la cohesió social
Àrea d’Espai públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat Medi Ambient Foment i protecció del medi ambient i promoció
d’una mobilitat sostenible
Àrea d’ocupació, empresa, turisme i economia social * Desenvolupament econòmic Foment de l’ocupabilitat i la contractació de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral
Modalitats de subvencions:
 • Subvencions generals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques per al finançament global de l’activitat de l’entitat
 • Subvencions puntuals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques per al finançament d’una activitat o projecte concret.
  No es podrà sol·licitar una subvenció puntual per a una activitat que ja estigui inclosa en el projecte per al qual es demana una subvenció general. L'import d'aquesta convocatòria es fixa en 942.972,21€, per al total de sol·licituds.

*NOTA: En el cas de les sol·licituds adreçades a l'Àrea d'Ocupació, empresa, turisme i economia social per projectes que tinguin com a objectiu el "Foment de l’ocupabilitat i la contractació de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral", utilitzeu el Formulari de Sol·licitud en format word..  

QUI EL POT DEMANAR

Podran ser beneficiàries  d’aquestes  subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupin programes, projectes o activitats d’acord amb els requisits que s’estableixin a les bases particulars de la  convocatòria.

També poden tenir aquesta condició les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, desenvolupin activitats o projectes subvencionables, sempre i quan acreditin disposar d’un número d’identificació fiscal.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació de sol·licituds en diferents àmbits i àrees de gestió (Participació ciutadana, convivència i civisme, diversitat funcional, joventut, dones i LGTBI, serveis socials, salut, desenvolupament econòmic, mercats, medi ambient, Districtes  II, III, IV, V i VI) és des del dia 19 d’abril  fins al  dia 14 de maig de 2021, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PER INTERNET:
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

Seguiu les instruccions que us trobareu tot seguit recordant adjuntar la documentació requerida, emplenada i signada.
Documentació necessària
 • Formulari de sol·licitud de subvenció en diversos àmbits 2021
 • Formulari projecte 2021 en diversos àmbits
Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació:
 • En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant..
 • Documentació acreditativa de la capacitat de representació a l’entitat per part del seu representant.
 • Certificat de nomenament de l’òrgan de govern de l’entitat sol·licitant segons els seus estatuts, en el qual constin relacionades les persones que el conformen actualment, indicant càrrec, nom, cognom i DNI.
 • Resum de l’exercici econòmic de l’any 2020, on consti la subvenció rebuda de l’Ajuntament de L’Hospitalet i/o d’altres administracions públiques.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent  o no l’hagin aportat abans a l’Ajuntament de L’Hospitalet.
PRESENCIALMENT:
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre
Documentació necessària
 • Formulari de sol·licitud de subvenció en diversos àmbits 2021
 • Formulari projecte 2021 en diversos àmbits
Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació:
 • Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació: En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de la capacitat de representació de l'entitat per part del seu representant..
 • Certificat de nomenament de l’òrgan de govern de l’entitat sol·licitant segons els seus estatuts, en el qual constin relacionades les persones que el conformen actualment, indicant càrrec, nom, cognom i DNI.
 • Resum de l'exercici econòmic de l'any 2020, on hi consti la subvenció rebuda de l'Ajuntament de L'Hospitalet i/o d'altres administracions públiques.
 • Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent o no l'hagin aportat abans a l'Ajuntament de L'Hospitalet.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac Horari habitual Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a dijous : 16:00 a 19 h.
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dimarts i dijous de 16 a 19 hores
  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns i divendres: 9:00 a 14:00 h
  Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Aquesta oficina romandrà tancada el dilluns 11 d'octubre de 2021.
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Horari habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h 
  Dimecres: 9 h -11 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

La resolució del procediment es notificarà als interessats.

Les subvencions podran denegar-se per incompliment dels requisits establerts a les bases o per haver-se exhaurit el crèdit pressupostari.

MÉS INFORMACIÓ

 • Per a cada activitat o projecte per al qual es vulgui sol·licitar la concessió d'una subvenció caldrà presentar una sol·licitud.
 • Les sol·licituds i els documents que les acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d’evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.
 • En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, tota la documentació que s’adjunti als formularis haurà d’anar degudament signada electrònicament pel beneficiari o pel seu representant.
 • No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi dels corresponents formularis, excepte que siguin per adjuntar a una sol·licitud anterior o en resposta a un requeriment de l’Ajuntament.
Tant els criteris de valoració, com més informació referent a aquesta convocatòria, els podreu consultar en la convocatòria i bases de subvencions en l'àmbit del comerç local enllaçada en l'apartat de 'Normativa aplicable'..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per a la resolució definitiva serà de tres mesos, a comptar a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud i conclou el mateix dia (en numeral) equivalent a la data de presentació.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament
 • L’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005)
 • Les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l'any en què s'ha sol·licitat la subvenció
 • La legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400