Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informe o certificat d'aprofitament urbanístic

L'informe o certificat d’aprofitament urbanístic expressa quin és el règim urbanístic aplicable a la finca o finques en el moment de la seva sol·licitud, tot indicant els instruments de planejament i gestió urbanístics aplicables, així com si algun d’ells està en tramitació o subjecte a procediments de revisió o modificació i, en aquest cas, si s’ha acordat la suspensió de les llicències. La classificació i la qualificació del sòl, amb aplicació dels paràmetres aplicables respecte a l’ús del sòl, les condicions d’edificació i l’aprofitament del subsòl, així com altres determinacions urbanístiques significatives que condicionin l’aprofitament i l’ús del terreny.

Normalment es demana per conèixer l'aprofitament urbanístic d'una finca, per tal de demanar llicències d'obres, fer valoracions, etc.
 • Informe d'aprofitament urbanístic: si només es vol disposar de la informació urbanística d'una finca, té una vigència d'un mes.
 • Els certificats d'aprofitament urbanístic s'acostumen a demanar per ser presentats als jutjats, a les notaries, o es demana expressament una certificació, tenen una vigència de sis mesos.

Qualsevol persona física o jurídica

El termini d’emissió de l’informe urbanístic municipal a instància de part és d’un mes, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud; termini que restarà suspès si es demana una esmena o millora de la documentació d’acord amb el que preveu la normativa que regula el procediment administratiu comú.

Aquest termini podrà ampliar-se si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida.

Instruccions sobre la documentació a aportar
En cas de representació caldrà presentar la documentació acreditativa de la persona representant per presentar la llicència, els poders de la persona representant i l'escriptura de la societat registrada al Registre Mercantil.
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

Documentació general:

 • Sol·licitud segons model normalitzat.
 • DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular.
 • Model d'autorització, només en cas de fer sol·licitud com a persona autoritzada

Impresos associats

Autorització genèrica per a representació en tràmits d'aquest Ajuntament

Ordenança fiscal núm. 2.06 Taxa per prestació de serveis d'Urbanisme

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Segons les ordenances fiscals vigents.
Rebuda la sol·licitud, s’emetrà autoliquidació a la persona sol·licitant
Sense resolució d'òrgan

La persona sol·licitant rebrà per notificació electrònica l’informe o el certificat.

L'informe té una vigència d’un mes.

El certificat d’aprofitament urbanístic, en el cas que la finca sigui edificable i susceptible d’obtenir llicència urbanística directament i immediatament, té una vigència de sis mesos, a comptar des de la notificació a les persones interessades.