Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Proposta d'Informe municipal d’adequació de l’habitatge (per a renovació de residència en virtut de reagrupament familiar)

Imprimir
Proposta d'Informe emès per l'ajuntament per acompanyar al tràmit de sol·licitud de l'Informe d'adequació de l'habitatge per a renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar de la Generalitat de Catalunya (Procediment regulat al Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril). 

El document proposta d'Informe d'adequació de l'habitatge per a renovació de l'autorització de residencia de familiars reagrupats, és el que serveix per a renovar les autoritzacions de residencia dels familiars reagrupats si hi ha hagut un canvi de domicili des de la darrera renovació
 
Només cal una sol·licitud per habitatge i s'ha d'especificar quantes persones han de renovar l'autorització de residència en virtud del reagrupament familiar..  

QUI EL POT DEMANAR

Persona estrangera no comunitària que va reagrupar als seus familiars, que renova les TIE, que està empadronada a L’Hospitalet i que ha canviat de domicili des de la darrera renovació.

Qualsevol altra persona amb autorització expressa de la persona titular.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Requeriments
 • Tenir cita prèvia amb el departament gestor, seguint les instruccions del tràmit corresponent enllaçat al final d'aquesta pàgina.
 • Disposar de TIE pendent de renovar
 • Estar empadronat en L'Hospitalet
Per obtenir aquest informe heu de demanar una primera cita amb el departament gestor, mostrareu certa documentació i, posteriorment, allà mateix se us donarà una segona cita per a seguir amb el tràmit.

NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA. ÉS RECOMANABLE DISPOSAR DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ A CADA CITA.

Seguiu les instruccions del tràmit corresponent enllaçat al final d'aquesta pàgina. Una vegada teniu la cita heu d'anar al departament indicat amb la documentació indicada a continuació.
Documentació necessària
La documentació necessària per a la totalitat del tràmit és la següent. Recordeu aportar original i fotocòpia de tota la documentació:

1a cita. Només haureu de mostrar:
 • Targeta de residència (TIE) vigent renovada, resguard o sol·licitud de renovació de la persona sol·licitant
2a cita (que us donaran en el moment de la primera cita, en la mateixa oficina gestora). Recordeu aportar original i fotocòpia de tota la documentació:
 • Autoliquidació de la taxa per l’elaboració del document proposta d'informes d'adequació de l'habitatge per renovació de familiars reagrupats (Ordenança Fiscal núm. 2.18) i la taxa de la Generalitat de Catalunya amb l’autentificació mecànica del pagament.
 • Sol·licitud d’informe d'adequació de l’habitatge per a renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar de la Generalitat de Catalunya degudament complimentada i signada pel sol·licitant. Es pot trobar a l’oficina de l'apartat "presencialment" o a http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/immigracio-persones-fisiques
 • Passaport vigent de la persona sol·licitant (aportar fotocòpia de la/les pàgines que contenen dades, fotografia i vigència) 
 • Targeta de residència vigent renovada, resguard o sol·licitud de renovació.
 • Escriptura de propietat o contracte de lloguer de l'habitatge degudament enregistrat i amb dipòsit de fiança a l'Incasol.
 • Darrer rebut del lloguer a nom del sol•licitant i  última factura corresponent a algun dels subministraments de l'habitatge (aigua i llum) on consti l'adreça de l'habitatge.
 • Si voleu justificar que alguna persona empadronada al vostre domicili ja consta a un altre municipi o que ha marxat del país, podeu aportar el document de la tramitació al Padró Municipal d'Habitants segons el cas (baixa, còpia de l'alta a un altre municipi, volant de padró a altre municipi, etc.).
En tots els casos, Si sou la persona representant del sol·licitant, haureu d'aportar també:
 • Autorització signada pel titular.
 • Fotocòpia de la TIE/passaport del titular.
 • DNI/TIE/passaport (original i fotocòpia) de la persona representant.

QUÈ PASSA DESPRÉS

El dia de la primera cita se li entregarà la sol·licitud de l'informe, la diligència amb la documentació requerida, dia i hora per a la segona cita i la taxa municipal necessària per a la tramitació de l’informe tècnic. Disposareu de 7 dies hàbils per abonar-la en una oficina bancària i presentar la liquidació.

En la segona cita es recollirà la documentació requerida i es farà l'entrevista per a valorar el grau d'integració social.

No s’iniciarà cap tràmit administratiu sense la prèvia liquidació de l'esmentada taxa.

L'Ajuntament emetrà i notificarà la proposta d'informe a la Generalitat de Catalunya.

Posteriorment, serà la Generalitat de Catalunya la responsable de resoldre l'expedient. Un cop resolt us enviarà un avís pel mitjà sol·licitat per notificar-vos on i quan heu de recollir l'informe.

Un cop teniu l'informe, l'heu d'entregar a l'Oficina d'Estrangeria de la Subdelegació de Govern a Barcelona. Per fer-ho heu de reservar una cita prèvia a: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplustie/acEntrada

PREU

Segons les ordenances municipals vigents.  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per a emetre i notificar l'informe a la Generalitat de Catalunya és de 30 DIES HÀBILS des que s'enregistra la sol·licitud.

Passat aquest termini, l'Ajuntament enviarà el document proposta de l’informe a la Generalitat encara que no s’hagi aportat la documentació requerida.

NORMATIVA APLICABLE

.  INSTRUCCIÓ DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400