Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajut per al pagament de lloguer de l’habitatge habitual per a persones en situació de vulnerabilitat provocada pel Covid 19

Imprimir
D'acord amb la Resolució TES/1199/2020, de 29 de maig, a partir del dia 4 de juny del 2020, es suspenen, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d'aquests ajuts, fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.

Són prestació d’ajudes que contribueixen a minimitzar l'impacte econòmic i social del Covid-19 en el lloguer dels habitatges habituals. Aquestes ajudes poden ser de dos tipus:
 • Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer
 • Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits
.  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones que resideixin legalment a Catalunya, siguin titulars d’un contracte de lloguer  d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans i constitueixi la seva vivenda habitual. En cas d’haver aconseguit una moratòria pel pagament del lloguer amb el propietari, els ajuts es detinaran a l’aixecament d’aquesta moratòria.

QUAN ES POT FER

Es podran demanar des de el 19 de maig del 2020  fins el 30 de setembre de 2020.  

COM ES POT TRAMITAR

Suspès temporalment
PER INTERNET:
Requeriments
 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendatari no formi part de la unitat familiar de la persona sol·licitant, aquell també haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica i social per tal que la persona sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l’ajut.
 • Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte
 • Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17de novembre, General de Subvencions.
 • Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de 900euros.
 • El conjunt dels ingressos nets de la unitat familiar en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no pot ser superior als 1.613,52 euros, o bé, la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) ha de ser superior o igual al 35% del total dels ingressos.
És un tràmit telemàtic i es fa amb certificat digital a través del web de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/es/tramits
Documentació necessària
Documentació requerida al titular del contracte, als membres de la unitat familiar i al coarrendatari, en cas que hi hagués.

Documentació relativa al contracte de lloguer i a la unitat familiar:
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 • Llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar.
 • En el cas que la persona sol·licitant de l’ajut, que visqui a l’habitatge, sigui el cònjuge de la persona titular contractual o es trobi en situació de separació, divorci, nul·litat de matrimoni, així com en cas de mort de la persona llogatera, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.
 • Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020 de l’habitatge habitual de les persones sol·licitants, així com dels següents mesos que s’incloguin a la sol·licitud de l’ajut (d’abril a setembre).Si el contracte s’ha formalitzat durant el primer trimestre de l’any, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.
 • En el cas de les rendes de lloguer vençudes i no pagades, el certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge, acreditatiu de l’import detallat del deute i dels mesos corresponents.

Documentació relativa als ingressos
 • Justificant dels ingressos del mes anterior a la sol·licitud i els ingressos actuals dels membres que integren la unitat familiar en edat laboral: nòmines, declaracions trimestrals d’IRPF, certificats d’empresa per aplicació d’ERTO, o declaracions responsables que especifiquin els motius de la pèrdua d’ingressos.
 • Declaració responsable del sol·licitant relativa al compliment de tots els requisits exigits per a ser beneficiàri de l’ajut durant tots els mesos sol·licitats.
 • Estractes bancaris del titular del contracte i dels altres membres de la unitat familiar justificatius dels diners dels que disposen.
Documentació relativa als subministraments bàsics de l’habitatge
 • Factures o extractes bancaris que justifiquin el pagament dels últims tres mesos previs a la presentació de la sol·licitud dels subministraments bàsics (llum, aigua, gas, gasoil per la calefacció, telefonia i quota de la comunitat).
 • Documentacio relativa al pagament dels ajuts sol·licitud de transferència bancària a nom del titular del contracte de l’habitatge, del propietari o administrador o de l’entitat bancària, signada per aquests i amb la diligència de conformitat del banc.

Documentació específica relativa als ajuts per cancel•lar total o parcialment els microcrèdits concedits per les entitats bancàries
 
 • Escriptura del préstec.
 • Certificat de l’entitat bancària on consti el nom del titular del microcrèdit, la data de constitució del préstec i el detall de l’import concedit.
En el cas de no poder aportar algun dels documents anteriors, s’ha d’aportar declaració responsable que en justifiqui el motiu (model formulari) pel qual no es poden aportar, que ha d’estar relacionat com a conseqüència del COVID-19. En el termini màxim d’un mes a partir de la data de finalització del confinament, s’hauran d’aportar obligatòriament els documents que faltin.

L’administració comprovarà d’ofici, excepte per oposició dels interessats, la documentació restant necessària per la tramitació de les ajudes (DNI, certificats d’empadronament, de discapacitat, etc.)

QUÈ PASSA DESPRÉS

L’òrgan competent concedirà els dos tipus d’ajuts econòmics per pagar un màxim de 6 mesos de lloguer, d’abril a setembre del 2020, i en cap cas superarà la renda pactada al contracte de lloguer.

El pagament es farà amb un import fixe inicial per transferència bancària al titular del contracte, al propietari o a l’entitat bancària, segons el cas. Pels següents pagaments s’haurà d’acreditar que es continua en situació de vulnerabilitat econòmica pel COVID-19.

Imports segons la zona:

Barcelona ciutat i demarcació : 750 euros mensuals.
Demarcació de Girona: 500 euros mensuals.
Demarcació de Tarragona: 500 euros mensuals.
Demarcació de Lleida: 450 euros mensuals.
Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros mensuals.

S’han d’aportar en un període màxim de 3 mesos a partir de la data de pagament de l’ajut, els justificants de d’haver destinat els diners a pagar els deutes, rendes de lloguer o quotes dels microcrèdits, per part dels llogaters, propietaris o entitats bancàries, acompanyats de la documentació que acrediti l’estat de vulnerabilitat.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

TRÀMITS RELACIONATS

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400