Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Llicència municipal tipus B per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari o en espais que no disposin de llicència

Imprimir
És el procediment administratiu al qual es subjecten les sol·licituds de llicència per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari (són els que es duen a terme esporàdicament en els establiments i espais oberts al públic que tenen llicència, autorització o comunicació prèvia per a una activitat o espectacle diferent del que es pretén realitzar) o en espais que no disposin de llicència..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular de l’activitat, o el representant legal en cas de persones jurídiques. En aquest cas s’ha d’aportar document que acrediti la representació.

QUAN ES POT FER

Abans d’iniciar qualsevol activitat..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació que s’esmenta tot seguit, a les oficines indicades.
Documentació necessària
Heu d’aportar els originals de tots els documents que es presentin per confrontar-los, d’acord amb l’article 158 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
 1. Sol·licitud segons model normalitzat.
 2. Document acreditatiu de l’acceptació del deute o liquidació efectiva de les taxes i impostos corresponents, segons les ordenances fiscals vigents.
Es requerirà: DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular, poders de representació amb DNI/CIF de la persona autoritzada, i alta de l’impost d’activitats econòmiques o declaració censal (model 036).
 1. DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular.
 2. En les sol·licituds a nom d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i DNI del representant.
 3. Declaració responsable de la persona titulat on es faci constar el compromís de contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc.
 4. Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis, sobre prevenció i control ambiental i estudi d’impacte acústic segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi i justificació del capítol tercer del Decret 112/2010 de 31 d’agost.
 5. Certificació de tècnic competent que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits exigibles.
 6. Els establiments subjectes a informe previ de seguretat en cas d’incendi per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, han de presentar el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis, emès per una entitat col·laboradora de l’Administració habilitada en aquesta matèria, així com el projecte tècnic que hagi estat objecte d'aquest certificat. (Aneu al tràmit "Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis", per a més informació sobre com obtenir aquest certificat)

MÉS INFORMACIÓ

Normativa sanitària: Els titulars d'establiments de restauració, menjars preparats i venda minorista d’aliments hauran de disposar de declaració responsable sanitària. (c. Cobalt 57, L'Hospitalet de Llobregat).
 
Normalització lingüística: es recorda que, d’acord amb la Llei de política lingüística, les empreses i establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis han de disposar de senyalització, cartells d’informació general i documents d’oferta de serveis per els usuaris i consumidors redactats, al menys, en català. L’incompliment pot ser sancionat d’acord amb la regulació establerta en la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris..  

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

El temps legal de resolució és de 3 mesos des de que es fa la sol·licitud.
La resolució es dicta i notifica en un termini màxim de 3 mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. El termini per resoldre resta suspès si es demana una esmena o una millora de la documentació, ja sigui en la fase de verificació formal i suficiència, o en la fase de proposta de resolució provisional, o durant el termini previst per a la sol·licitud d’informes preceptius. El còmput del termini es reprèn un cop esmenada o millorada la documentació o rebuts tots els informes sol·licitats.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400