Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de la matrícula d'una llicència d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

Tràmit per sol·icitar el canvi de matrícula en la llicència concedida, tant a les bases de dades municipals com a la placa instal•lada a la reserva d’estacionament.

La persona titular de la llicència d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda o la persona amb la tutoria legal.

 • La persona sol·licitanti la persona titular del vehicle han d’estar empadronades  en el mateix domicili  o disposar d’un contracte laboral a L’Hospitalet.
 • El vehicle autoritzat a la reserva d’estacionament ha de tenir la finalitat de transportar a una persona amb mobilitat reduïda reconeguda i ha d’estar registrat al domicili del titular de la reserva sol·licitada.
 • La persona sol·licitant ha d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament (taxes, impostos, inclòs l’impost sobre vehicle de tracció mecànica, i sancions municipals).
 • No disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer accessible i propera al domicili o lloc de treball, segons el cas (declaració responsable).
 • En cas de sol·licitar el canvi de matrícula per a la reserva propera al lloc de treball, l’empresa no ha de disposar de llocs d’estacionament per a persones treballadores amb discapacitat (declaració responsable).
 • La reserva d'estacionament sol·licitada per motius laborals estarà subjecte a l'horari limitat per la jornada laboral.

El departament gestor dona resposta en un termini inferior a 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general
 • Permís de circulació del nou vehicle
 • Fitxa tècnica del nou vehicle
 • Declaració responsable relativa a no disposar de cap plaça d’estacionament de propietat o lloguer accessible i propera al domicili o al lloc de treball, segons correspongui.

Impresos associats

Declaració responsable reserva d’estacionament PMR

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Una vegada presentada tota la documentació necessària es tramita el canvi de dades i es canvia la placa de la reserva d'estacionament. S'emet la resolució de la llicència a nom de la persona titular amb les noves dades.