Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi de titularitat d'un gual

Imprimir
Sol·licitud del canvi de titularitat de la llicència d'accés de vehicles a locals i recintes.

La titularitat de la llicència d'accés a un gual és transmissible mitjançant una comunicació prèvia a l'Ajuntament en la qual s'acrediti la subrogació de la nova persona titular en els drets i deures inherents a la mateixa..  

QUI EL POT DEMANAR

La titularitat de la llicència s'atorgarà a les persones físiques i jurídiques que tinguin la titularitat de la llicència preceptiva per a l'ús del local o recinte.

Excepcionalment, malgrat que no disposi de la llicència per a l'ús del local o recinte, es podrà atorgar la titularitat de la llicència d'accés a la persona propietària en els següents supòsits:
 1. Quan es tracti d'un accés comú per als diversos usuaris d'una finca, com en el cas dels molls de càrrega o dels passatges particulars.
 2. Quan es tracti d'accessos a naus industrials, sempre que es justifiqui que la llicència urbanística determina aquest únic ús i que no s'hi desenvolupa cap activitat.
 3. Quan es tracti d'accessos a solars, sempre que es justifiqui que no s'hi desenvolupa cap activitat.

QUAN ES POT FER

Aquesta comunicació es formalitzarà en el termini màxim de tres mesos des que s'ha produït efectivament la transmissió. No obstant, en les transmissions mortis causa (per causa de defunció) aquest termini serà de sis mesos..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Acreditar la subrogació de la nova persona titular.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), comunicant la transmissió del gual i fent una declaració responsable assumint expressament les responsabilitats que es puguin derivar de la transmissió.
 • Títol de propietat o qualsevol altre que acrediti l'ocupació o utilització del local (fotocòpia)
 • DNI, targeta de residència, passaport o NIF (fotocòpia)
 • Escriptura de constitució de la societat en les sol·licituds a nom d'una raó social (fotocòpia)
No caldrà la presentació de la documentació que ja consti en aquest Ajuntament. La resta de requeriments seran comprovats pel departament gestor i pot ser que es demani alguna documentació en cas de necessitar-la.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac Horari habitual Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a dijous : 16:00 a 19 h.
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dimarts i dijous de 16 a 19 hores
  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns i divendres: 9:00 a 14:00 h
  Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Aquesta oficina romandrà tancada el dilluns 11 d'octubre de 2021.
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Horari habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h 
  Dimecres: 9 h -11 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

En cas de no fer la comunicació del canvi de titularitat dins del terminis establerts, l'Ajuntament podrà declarar sense més tràmit la caducitat de la llicència i requerir a qualsevol de les persones legalment obligades (la persona titular de la concessió o la propietària del local, com a substituta tributària) l'abonament de la reposició de la vorera al seu càrrec.

En cas que no s'aportin els documents o no s'hagin efectuat els pagaments, s'atorgarà un termini de quinze dies per fer-ho. Tanmateix, si un cop transcorregut aquest termini no s'ha fet, es declararà i notificarà a la persona interessada el desestiment de la seva comunicació, es declararà la caducitat de la llicència i, si s'escau, es requerirà a la reposició de la vorera.

En cas de l'acceptació de la seva petició i quan s'hagin efectuat els pagaments corresponents, es procedirà a la notificació del canvi de titularitat.

MÉS INFORMACIÓ

No es podrà estacionar davant la zona senyalitzada dels locals amb llicència per a l'accés de vehicles durant les hores d'ús, llevat el cas en què la persona conductora sigui dins el vehicle i pugui desplaçar-lo quan calgui.

La persona titular de la llicència està obligada a:
 • No canviar les característiques físiques o d'utilització del gual i del local, sense comunicació prèvia a l'Ajuntament.
 • Mantenir el paviment i la senyalització de l'accés en perfectes condicions de conservació d'acord amb les condicions tècniques fixades.
 • Pagar les taxes i tributs establerts a les ordenances fiscals vigents.
 • Comunicar a l'Ajuntament el cessament d'ús de l'accés.
.  

PREU

Tarifa segons les ordenances fiscals municipals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400