Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llicència d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

Tràmit per sol·licitar una reserva d’estacionament, el més proper possible al lloc de residència o lloc de treball, per a la persona amb mobilitat reduïda conductora o no del vehicle autoritzat.

 • Persones amb mobilitat reduïda que siguin conductores de vehicles.
 • Persones amb mobilitat reduïda que no essent conductores tinguin menys de 18 anys (en aquest cas el tràmit el farà el pare, mare o tutor legal, degudament acreditat) o, si són més grans, que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 75%.

 • La persona sol·licitant i la persona titular del vehicle han d’estar empadronades  en el mateix domicili o disposar d’un contracte laboral a L’Hospitalet.
 • El vehicle autoritzat a la reserva d’estacionament ha de tenir la finalitat de transportar a una persona amb mobilitat reduïda reconeguda i ha d’estar registrat al domicili del titular de la reserva sol·licitada.
 • La persona sol·licitant ha d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament (taxes, impostos, inclòs l’impost sobre vehicle de tracció mecànica, i sancions municipals).
 • No disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer accessible i propera al domicili o lloc de treball, segons el cas (declaració responsable).
 • En cas de sol·licitar la reserva propera al lloc de treball, l’empresa no ha de disposar de llocs d’estacionament per a persones treballadores amb discapacitat (declaració responsable).
 • La reserva d'estacionament sol·licitada per motius laborals estarà subjecte a l'horari limitat per la jornada laboral.

El departament gestor dóna resposta en un termini inferior a 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

En cas de nova llicència, canvi d'ubicació o canvi de la matrícula

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Fitxa tècnica del vehicleObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya.
Es paga una taxa anual segons les ordenances fiscals municipals vigents.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Una vegada presentada i comprovada tota la documentació necessària, es realitza una inspecció per a comprovar la viabilitat de la petició. Si és viable s’emet el rebut de la taxa corresponent i, una vegada s’ha fet el pagament, es tramita l’adaptació de la reserva. Finalment, s’emet la resolució de la llicència a nom de la persona titular.

Si es compleixen els requeriments demanats, la persona sol·licitant rebrà resposta denegant la seva petició.