Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajuts econòmics per a la contractació de persones aturades

Imprimir
L'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat amb el suport tècnic i econòmic del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l'objecte d'incentivar la contractació de persones desocupades estableix una línia d'assignacions econòmiques públiques per al foment de l'ocupació i la consolidació del teixit empresarial i comercial del municipi.

Aquesta subvenció consistirà en la financiació de com a màxim el 50% del cost laboral de les persones treballadores contractades.

L'ordre d'accés a l'ajut serà l'ordre de presentació de les sol·licituds seguint el criteri de concurrència competitiva..  

QUI EL POT DEMANAR

Les empreses que compleixin els requisits regulats a les bases de la convocatòria.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació que les companyen serà des de l'endemà de la publicació de les bases en el BOP i/o DOGC i fins el 31 de març de 2017..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
Les persones a contractar per les empreses beneficiàries hauran de complir amb els següents requisits:
 • Estar en situació d'atur amb una antiguitat mínima de 3 mesos com a persona demandant d'ocupació no ocupada a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya.
 • Pertànyer com a mínim a un dels següents col·lectius:
  • Haver exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d'atur.
  • Ser persona aturada de llarga durada.
  • Major de 45 anys.
  • Jove de 16 a 35 anys.
  • Persona amb discapacitat.
  • Pertànyer a una família amb tots els seus membres a l'atur.
  • Dona desocupada.
 • Estar empadronada a L'Hospitalet de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
Les empreses hauran de complir amb els següents requisits:
 • No haver realitzat acomiadaments improcedents en els 12 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es sol·licita l'assignació econòmica.
 • No haver realitzat acomiadaments o expedients de regulació d'ocupació en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es sol·licita l'assignació econòmica i en la categoria per a la qual es realitzarà la contractació.
 • Tenir la condició de petita o mitjana empresa.
 • Tenir la seu social, delegació o un centre de treball en el terme municipal de L'Hospitalet de Llobregat o en l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Formalitzar els contractes laborals durant un termini mínim de 6 mesos.
 • Incrementar amb els contractes subvencionats la plantilla existent.
 • Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de l'assignació econòmica. 
Quedaran excloses:
 • Les empreses que hagin estat beneficiàries d'aquesta assignació econòmica en el període immediatament anterior, que vulguin fer contractes pels mateixos llocs de treball o a persones que ja van contractar laboralment mitjançant aquesta assignació econòmica.
 • Les administracions i organismes públics, les societats mercantils públiques i les societats mercantils privades, quan la majoria del seu capital social i la majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.
En cas de no no ser persona obligada a relacionar-se electrònicament amb l'administració, podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
Juntament amb la sol·licitud heu d'aportar còpia de la següent documentació:
 • NIF o NIE
 • Poders notarials per actuar en representació de l'empresa
 • Escriptura de constitució de l'empresa amb les dades registrals, en cas d'entitats amb personalitat jurídica pròpia. En el supòsit de Societats Civils sense personalitat jurídica pròpia s'inclourà el contracte privat. En el cas d'empresaris individuals, còpia de l'alta censal de l'IAE.
 • Llicència o comunicació de l'activitat econòmica emès per l'ens local del municipi on estigui situat el centre de treball on desenvoluparà la seva activitat la persona a contractar (Excepte que el centre de treball es localitzi al municipi de L'Hospitalet de Llobregat).
 • Certificat de vida laboral de l'empresa (model A002) i acreditació de que les persones donades de baixa de l'empresa en els últims 3 mesos no ha estat per acomiadament i/o expedient de regulació d'ocupació i en els 12 darrers mesos per acomiadament improcedent.
 • Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya.
 • Imprès de transferència bancària, signat per la persona sol·licitant i conformat per l'entitat bancària. L'apartat C d'aquest model on ha de constar la signatura i segell d'entitat financera podrà ser substituït pel document bancari que acrediti que la persona interessada és la titular del compte bancari.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  De dilluns a dijous tardes de 16:00 a 19:00 hores
  Divendres tarda tancada

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que tant l'empresa sol·licitant com la persona a contractar compleixen els requisits del punt 4 de les bases d'aquesta convocatòria i que s'ha presentat dins del termini establert. Així mateix, es verificarà la documentació de la sol·licitud i si aquesta no acompleix els requisits es farà el requeriment oportú.

Es notificarà la resolució d'atorgament o denegació en tots els casos.

En cas que es presentin més sol·licituds per rebre assignacions econòmiques que pressupost disponible, les empreses sol·licitants que no arribin a obtenir-la constituiran una borsa de reserva, susceptible de rebre posteriorment altres aportacions econòmiques (igualment per estricte ordre de presentació en el registre) en cas d'haver-hi renúncies o revocacions.

Tant les persones a contractar com les empreses beneficiàries hauran de complir amb les obligacions establertes al punt 5 de les bases de la convocatòria i una vegada rebuda la subvenció l'empresa haurà de complir amb el seguiment, verificació i control que efectuarà l'Ajuntament de L'Hospitalet, sens perjudici de les accions complementàries que decideixi realitzar l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les persones contractades rebran una formació d'assistència obligatòria, dins l'horari laboral a càrrec de l'Ajuntament de L'Hospitalet o de la persona beneficiària de l'ajut i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, segons s'estableix al punt 12 de les bases reguladores.

Finalment, en cas que necessiteu presentar més documentació, ja sigui per la mateixa tramitació de l'expedient com per a justificar les despeses de l'ajut obtingut, podreu fer servir el tràmit d'aportació de documentació a un expedient obert relacionat al final d'aquesta pàgina.

MÉS INFORMACIÓ

Per a ampliar informació respecte a aquesta convocatòria com el tipus de contractació subvencionable, els terminis, formació al personal contractat, etc. podeu consultar les bases específiques vigents de l'apartat 'Normativa aplicable'..  

TEMPS DE RESPOSTA

La notificació de la resolució d'atorgament o denegació corresponent a cada sol·licitud tindrà lloc en el termini màxim de 30 dies hàbils a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei 38/2013, de 17 de novembre general de subvencions.
 • Bases i directrius reguladores del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400