Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajuts econòmics per a la contractació de persones aturades

Imprimir
L'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat amb el suport tècnic i econòmic del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l'objecte d'incentivar la contractació de persones desocupades estableix una línia d'assignacions econòmiques públiques per al foment de l'ocupació i la consolidació del teixit empresarial i comercial del municipi.

Aquesta subvenció consistirà en el finançament de com a màxim el 50% del cost laboral de les persones treballadores contractades, amb un límit per sol·licitant de 10.000,00€.

L'ordre d'accés a l'ajut serà l'ordre de presentació de les sol·licituds seguint el criteri de concurrència competitiva..  

QUI EL POT DEMANAR

Les empreses que compleixin els requisits regulats a les bases de la convocatòria.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació que les acompanya serà el 28 de febrer de 2019..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
Requeriments
Les persones a contractar per les empreses beneficiàries hauran de complir amb els següents requisits:
 • Estar en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya en el moment de la contractació.
 • Pertànyer com a mínim a un dels següents col·lectius:
  • Haver exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d'atur.
  • Ser persona aturada de llarga durada.
  • Major de 45 anys.
  • Jove de 16 a 35 anys.
  • Persona amb discapacitat.
  • Pertànyer a una família amb tots els seus membres a l'atur.
  • Dona desocupada.
  • Famílies monoparentals.
 • Estar empadronada a L'Hospitalet de Llobregat amb una antiguitat mínima de 3 mesos.
 • No haver participat en una convocatòria anterior de l’AMB.

No seran subvencionables aquells contractes on la persona contractada pertanyi a algun dels col·lectius següents:
 • Cònjuge, ascendents, descendents i la resta de parents per consanguinitat, afiliació o adopció fins al segon grau inclusiu dels membres dels òrgans d’administració.
 • Persones membres dels òrgans d’administració de les empreses que tinguin forma jurídica de societat o dels qui tinguin una participació del capital de l’empresa igual o superior al 25%.
 • Alts/es directius/ves.

Les empreses hauran de complir amb els següents requisits:
 • No haver contractat en els darrers 12 mesos a la persona proposada per aquesta contractació.
 • No haver realitzat acomiadaments improcedents en els 12 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es sol·licita l'assignació econòmica.
 • No haver presentat expedients de regulació d’ocupació o realitzat acomiadaments en els 3 mesos anteriors a la data de formalització del contracte objecte de l’assignació econòmica, i que afectin a treballadors inclosos en la mateixa categoria professional de la nova contractació.
 • Tenir la condició de Micro, Petita o Mitjana empresa.
 • Tenir la seu social, delegació o un centre de treball en el terme municipal de L'Hospitalet de Llobregat o en l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Formalitzar contractes laborals amb una duració mínima de 6 mesos.
 • Incrementar la plantilla existent amb els contractes subvencionats.
 • Ser titular d'un compte bancari on rebre l' import de l'assignació econòmica.
Quedaran excloses:
 • Les empreses que hagin estat beneficiàries d'aquesta assignació econòmica en el període immediatament anterior, que vulguin fer contractes pels mateixos llocs de treball o a persones que ja van contractar laboralment mitjançant aquesta assignació econòmica.
 • Les administracions i organismes públics, les societats mercantils públiques i les societats mercantils privades, quan la majoria del seu capital social i la majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.
En cas de no no ser persona obligada a relacionar-se electrònicament amb l'administració, podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.

Documentació necessària
Juntament amb la sol·licitud heu d'aportar còpia de la següent documentació:
 • NIF/NIE o CIF de la empresa, autònom o entitat sol·licitant.
 • Escriptura de constitució de l'empresa amb les dades registrals, en cas d'entitats amb personalitat jurídica pròpia. En el supòsit de Societats Civils sense personalitat jurídica pròpia s'inclourà el contracte privat. En el cas d'empresaris individuals, còpia de l'alta censal de l'IAE.
 • NIF/NIE del representant legal del sol·licitant.
 • Poders notarials o certificació de delegació per actuar en representació del sol·licitant.
 • Escriptura de constitució de l'empresa amb les dades registrals, en cas d'entitats amb personalitat jurídica pròpia. En el supòsit de Societats Civils sense personalitat jurídica pròpia s'inclourà el contracte privat. En el cas d'empresaris individuals, còpia de l'alta censal de l'IAE.
 • Descripció del lloc de treball amb les funcions, categoria i perfil professional requerit; durada del contracte, jornada laboral, cost salarial mensual, cost de les cotitzacions a la Seguretat Social i nombre de pagues previstes en el contracte.
 • Llicència o comunicació de l'activitat econòmica, emesa pels ens locals del municipi on estigui situat el centre de treball en el que la persona contractada prestarà habitualment els seus serveis (excepte en el cas de que el centre de treball es trobi al municipi de L'Hospitalet de Llobregat).
 • Certificat de vida laboral de l'empresa (model A002), i en el cas de que s’hagin produït baixes de treballadors durant els 12 mesos previs a la data de contractació per a la qual es sol·licita l’ajut, acreditació de la causa que va motivar les mencionades baixes.
 • Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Administració Local (excepte en el cas que es tracti de l’Ajuntament de L’Hospitalet).
 • Imprès de transferència bancària, correctament emplenat i signat, segons instruccions consignades al dors del mateix model, tant per la presentació telemàtica  com en paper.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac Horari habitual Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a dijous : 16:00 a 19 h.
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dimarts i dijous de 16 a 19 hores
  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns i divendres: 9:00 a 14:00 h
  Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Aquesta oficina romandrà tancada el dilluns 11 d'octubre de 2021.
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Horari habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h 
  Dimecres: 9 h -11 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que tant l'empresa sol·licitant com la persona a contractar compleixen els requisits de les clàusules 4 de les bases d'aquesta convocatòria i que s'ha presentat dins del termini establert. Així mateix, es verificarà la documentació de la sol·licitud, i si aquesta no acompleix els requisits es farà el requeriment oportú.

Es notificarà la resolució d'atorgament o denegació en tots els casos.

En cas que es presentin més sol·licituds per rebre assignacions econòmiques que pressupost disponible, les empreses sol·licitants que no arribin a obtenir-la constituiran una borsa de reserva, susceptible de rebre posteriorment altres aportacions econòmiques (igualment per estricte ordre de presentació en el registre) en cas d'haver-hi renúncies o revocacions.

Tant les persones a contractar com les empreses beneficiàries hauran de complir amb les obligacions establertes a la clàusula 5 de les bases de la convocatòria i una vegada rebuda la subvenció l'empresa haurà de complir amb el seguiment, verificació i control que efectuarà l'Ajuntament de L'Hospitalet, sense perjudici de les accions complementàries que decideixi realitzar l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les persones contractades rebran una formació d'assistència obligatòria, dins l'horari laboral a càrrec de l'Ajuntament de L'Hospitalet o de la persona beneficiària de l'ajut i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, segons s'estableix la clàusula 12 de les bases reguladores.

Finalment, en cas que necessiteu presentar més documentació, ja sigui per la mateixa tramitació de l'expedient, l’acreditació de la formalització del contracte o per la justificació de les despeses de l'ajut obtingut, podreu fer servir el tràmit d'aportació de documentació a un expedient obert relacionat al final d'aquesta pàgina.

MÉS INFORMACIÓ

Per a ampliar informació respecte a aquesta convocatòria com el tipus de contractació subvencionable, els terminis, formació al personal contractat, etc. podeu consultar les bases específiques vigents de l'apartat 'Normativa aplicable'..  

TEMPS DE RESPOSTA

La notificació de la resolució d'atorgament o denegació corresponent a cada sol·licitud tindrà lloc en el termini màxim de dos mesos  a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei 38/2013, de 17 de novembre general de subvencions.
 • Bases i directrius reguladores del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400