Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajuts econòmics per a l'autoocupació de persones aturades

Imprimir
L'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat amb el suport tècnic i econòmic del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l'objecte d'incentivar la inserció laboral per compte propi mitjançant l'ocupació efectiva, té la voluntat d'establir una línia d'assignacions econòmiques públiques per al foment de l'autoocupació de les persones desocupades del municipi.

L'Ajuntament aportarà un ajut màxim de 4.000 € per beneficiari i per a les següents despeses:
 • La quota de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) dels sis primers mesos.
 • El cost de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per una persona arquitecta o enginyera amb un import màxim per aquest concepte de 1.000 €.
 • Les despeses notarials de l'escriptura pública de constitució amb un import màxim per aquest concepte de 1.000 €.
 • Les despeses de gestoria o assessoria dels tràmits d'alta d'autònom o empresa, amb un import màxim de 500 €.
 • Les despeses derivades de la contractació d'assegurances de caràcter obligatori per al desenvolupament de l'activitat, per un perìode de cobertura màxim d'un any i amb un import màxim de 500 €.
 • Despeses derivades de la creació d'una pàgina web fins a un màxim de 500 €.
No es consideraran subvencionables i, per tant, no seran susceptibles d'aquest ajut:
 • Les despeses en inversions o obres d'adequació
 • l'IVA, i
 • si s'escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.
L'ordre d'accés a l'ajut serà l'ordre de presentació de les sol·licituds seguint el criteri de concurrència competitiva..  

QUI EL POT DEMANAR

Podran ser beneficiàries les persones que compleixin els requisits especificats al punt 4 de les bases reguladores enllaçades en aquest tràmit.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació de sol·licitud s i de la documentació que l'acompanya serà des de l'endemà de la publicació de les bases en el BOP i/o DOGC i fins el 30 de juny de 2017..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • Estar en situació d'atur amb una antiguitat mínima de 3 mesos com a persona demandant d'ocupació no ocupada a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya.
 • Pertànyer com a mínim a un dels següents col·lectius:
  • Haver exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d'atur.
  • Ser persona aturada de llarga durada.
  • Major de 45 anys.
  • Jove de 16 a 35 anys.
  • Persona amb discapacitat.
  • Pertànyer a una família amb tots els seus membres a l'atur.
  • Dona desocupada.
 • Estar empadronada a L'Hospitalet de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
 • No haver estat donada d'alta al RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) per la mateixa activitat laboral en els últims 6 mesos anteriors a l'alta.
 • Comptar amb un pla d'empresa i un certificat de viabilitat emès per la unitat gestora de suport a l'empresa de l'Ajuntament de L'Hospitalet o per alguna entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya.
 • No haver estat beneficiària de la mateixa assignació econòmica objecte d'aquesta sol·licitud en el període immediatament anterior a aquesta convocatòria.
En cas de no no ser persona obligada a relacionar-se electrònicament amb l'administració, podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
Juntament amb la sol·licitud heu d'aportar còpia de la següent documentació:
 • NIF o NIE
 • Pla d'empresa i certificat de viabilitat del mateix emès per qualsevol entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya (excepte en el cas de l'Ajuntament de L'Hospitalet)
 • Certificat de vida laboral de la persona sol·licitant
 • Certificat de persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO), amb caràcter previ a l'alta del RETA
 • Còpia de la Declaració Censal (036/037) on aparegui l'epígraf de l'activitat anterior en el cas que la persona autònoma, S.C.P., cooperativa o d'altres formes jurídiques de col·laboració professional hagi estat d'alta al RETA en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat per a la qual es sol·licita l'assignació econòmica
 • Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya.
 • Imprès de transferència bancària, signat per la persona sol·licitant i conformat per l'entitat bancària. L'apartat C d'aquest model on ha de constar la signatura i segell d'entitat financera podrà ser substituït pel document bancari que acrediti que la persona interessada és la titular del compte bancari.
 • Documentació que acrediti que la persona sol·licitant pertany a un col·lectiu prioritari dels establerts al punt 4 de les bases reguladores.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  De dilluns a dijous tardes de 16:00 a 19:00 hores
  Divendres tarda tancada

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Posteriorment a la presentació de la sol·licitud, es verificarà que la persona sol·licitant compleixi els requisits i obligacions dels punts 4 i 5 de les bases d'aquesta convocatòria i que la sol·licitud s'ha presentat dins del termini establert. Així mateix, es verificarà la documentació de la sol·licitud i si aquesta no acompleix els requisits es farà el requeriment oportú.

Es notificarà la resolució d'atorgament o denegació en tots els casos.

En cas que es presentin més sol·licituds per rebre assignacions econòmiques que pressupost disponible, aquelles que no obtinguin una assignació econòmica constituiran una borsa de reserva, susceptible de rebre posteriorment l'aportació econòmica (igualment per estricte ordre de presentació en el registre) en cas d'haver-hi renúncies o revocacions.

Les persones beneficiàries rebran una formació d'assistència obligatòria, dins l'horari laboral a càrrec de l'Ajuntament de L'Hospitalet i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, segons s'estableix al punt 10 de les bases reguladores.

Les persones beneficiàries hauran de complir amb el seguiment, verificació i control que efectuarà l'Ajuntament de L'Hospitalet, sens perjudici de les accions complementàries que decideixi realitzar l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Finalment, en cas que necessiteu presentar més documentació, ja sigui per la mateixa tramitació de l'expedient com per a justificar les despeses de l'ajut obtingut, podreu fer servir el tràmit d'aportació de documentació a un expedient obert relacionat al final d'aquesta pàgina.

MÉS INFORMACIÓ

Per a ampliar informació respecte a aquesta convocatòria com el tipus de despeses subvencionables, els terminis, justificació, seguiment, verificació, control, etc. podeu consultar les bases específiques vigents de l'apartat 'Normativa aplicable'..  

TEMPS DE RESPOSTA

S'estableixen dos períodes per a realitzar les notificacions de la resolució d'atorgament o denegació corresponent a cada sol·licitud:
 • El 30 de maig de 2017 per a aquelles sol·licituds d'ajuts econòmics amb registre d'entrada a l'Ajuntament fins el 31 de març de 2017.
 • El 30 de setembre de 2017 per a aquelles sol·licituds d'ajuts econòmics amb registre d'entrada a l'Ajuntament entre l'1 d'abril i el 30 de juny de 2017.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Bases i directrius reguladores del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400