Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ajuts econòmics per a l'autoocupació de persones aturades

Imprimir
L'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat amb el suport tècnic i econòmic del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l'objecte d'incentivar la inserció laboral per compte propi mitjançant l'ocupació efectiva, té la voluntat d'establir una línia d'assignacions econòmiques públiques per al foment de l'autoocupació de les persones desocupades del municipi.

L'Ajuntament aportarà un ajut màxim de 4.000 € per beneficiari i per a les següents despeses:
 • La quota de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) o per altres règims especials de cotització, quotes col·legials professionals o carnets professionals, fins els primers 12 mesos d’alta.
 • El cost de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per una persona arquitecta o enginyera.
 • Les despeses notarials de l'escriptura pública de constitució i gestions registrals.
 • Les despeses de gestoria o assessoria jurídica, econòmica, fiscal o tècnica, per tràmits d’alta, legalització i inici de l’activitat emprenedora.
 • Les despeses de lloguer i/o domiciliació en un local industrial, comercial, oficina o parada de mercat ubicada al municipi, amb un màxim del 50% de subvenció i per un import màxim de 250 € al mes, fins als 6 mesos.
 • Altres despeses relacionades amb l’inici de l’activitat emprenedora, que prèviament hagin estat pressupostades en el Pla Empresarial.
No seran admeses com a despesa elegible aquelles que, malgrat estar dintre d’alguna de les categories mencionades en el punt anterior, hagin estat pagades en efectiu.

No es consideraran subvencionables i, per tant, no seran susceptibles d'aquest ajut:
 • Les despeses en inversions o obres d'adequació.
 • l'IVA, i si s'escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

L'ordre d'accés a l'ajut serà l'ordre de presentació de les sol·licituds seguint el criteri de concurrència competitiva.
.  

QUI EL POT DEMANAR

Podran ser beneficiàries les persones que compleixin els requisits especificats al punt 4 de les bases reguladores enllaçades en aquest tràmit.

QUAN ES POT FER

El termini de presentació de sol·licitud  i de la documentació que l'acompanya serà fins el 28 de febrer de 2019..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
Requeriments

La persona sol·licitant ha de complir els següents requisits:

 • Haver començat una activitat professional o empresarial, en que l’alta inicial d’ aquesta nova activitat (acreditada per alta Censal o d’ Impost d’Activitats Econòmiques i l’alta del RETA o d’altres règims especials) es produeixi entre el dia 1 de gener de 2018 i el 28 de febrer de 2019.
 • Estar en situació d'atur i inscrit/a com a demandant d'ocupació no ocupat a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya en el moment de formalitzar  l’alta del RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es).
 • Pertànyer com a mínim a un dels següents col·lectius:
  • Haver exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d'atur.
  • Ser persona aturada de llarga durada.
  • Major de 45 anys.
  • Jove de 16 a 35 anys.
  • Persona amb discapacitat.
  • Pertànyer a una família amb tots els seus membres a l'atur.
  • Dona desocupada.
  • Família monoparental.
 • Estar empadronada a L'Hospitalet de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6 mesos o establir-hi l’activitat econòmica per a la que es demana l’ajut; o pertànyer a noves societats civils professionals o altres fórmules jurídiques emprenedores i/o de l’economia social i solidària que es domiciliïn o tinguin centre de treball a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
 • No haver estat donada d'alta al RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) per la mateixa activitat laboral en els últims 6 mesos anteriors a l'alta.
 • Comptar amb un pla d'empresa i un certificat de viabilitat emès per la unitat gestora de suport a l'empresa de l'Ajuntament de L'Hospitalet o per alguna entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya.
 • No haver estat beneficiària de la mateixa assignació econòmica objecte d'aquesta sol·licitud en el període immediatament anterior a aquesta convocatòria.
En cas de no no ser persona obligada a relacionar-se electrònicament amb l'administració, podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.

Documentació necessària
Juntament amb la sol·licitud heu d'aportar còpia de la següent documentació:
 • NIF o NIE
 • Pla d'empresa i certificat de viabilitat del mateix emès per qualsevol entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya (excepte en el cas de l'Ajuntament de L'Hospitalet)
 • Certificat de vida laboral de la persona sol·licitant
 • Certificat emès pel SOC on s’acrediti la condició de Persona Demandant d'Ocupació No Ocupada en amb caràcter previ a l'alta del RETA.
 • Còpia de la Declaració Censal (036/037) on aparegui l'epígraf de l'activitat anterior en el cas que la persona autònoma, S.C.P., cooperativa o d'altres formes jurídiques de col·laboració professional hagi estat d'alta al RETA en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat per a la qual es sol·licita l'assignació econòmica
 • Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat de Catalunya i l’Administració Local (excepte en el cas que es tracti de l'Ajuntament de L'Hospitalet).
 • Imprès de transferència bancària, correctament emplenat i signat, segons instruccions consignades al dors del mateix model, tant per la presentació telemàtica  com en paper.
 • Documentació que acrediti que la persona sol·licitant pertany a un col·lectiu prioritari dels establerts al punt 4 de les bases reguladores.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac Horari habitual Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a dijous : 16:00 a 19 h.
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dimarts i dijous de 16 a 19 hores
  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns i divendres: 9:00 a 14:00 h
  Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Aquesta oficina romandrà tancada el dilluns 11 d'octubre de 2021.
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Horari habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h 
  Dimecres: 9 h -11 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Posteriorment a la presentació de la sol·licitud, es verificarà que la persona sol·licitant compleixi els requisits i obligacions de les clàusules 4 i 5 de les bases d'aquesta convocatòria i que la sol·licitud s'ha presentat dins del termini establert. Així mateix, es verificarà la documentació de la sol·licitud i si aquesta no acompleix els requisits es farà el requeriment oportú.

Es notificarà la resolució d'atorgament o denegació en tots els casos.

En cas que es presentin més sol·licituds per rebre assignacions econòmiques que pressupost disponible, aquelles que no obtinguin una assignació econòmica constituiran una borsa de reserva, susceptible de rebre posteriorment l'aportació econòmica (igualment per estricte ordre de presentació en el registre) en cas d'haver-hi renúncies o revocacions.

Les persones beneficiàries rebran una formació d'assistència obligatòria, dintre de l'horari laboral, a càrrec de l'Ajuntament de L'Hospitalet i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, segons s'estableix a la clàusula 10 de les bases reguladores.

Les persones beneficiàries hauran de complir amb el seguiment, verificació i control que efectuarà l'Ajuntament de L'Hospitalet, sense perjudici de les accions complementàries que decideixi realitzar l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 
Finalment, en cas que necessiteu presentar més documentació, ja sigui per la mateixa tramitació de l'expedient com per a justificar les despeses de l'ajut obtingut, podreu fer servir el tràmit d'aportació de documentació a un expedient obert relacionat al final d'aquesta pàgina.

MÉS INFORMACIÓ

Per a ampliar informació respecte a aquesta convocatòria (com el tipus de despeses subvencionables, els terminis, justificació, seguiment, verificació, control, etc.) podeu consultar les bases específiques vigents de l'apartat 'Normativa aplicable'..  

TEMPS DE RESPOSTA

La notificació de la resolució d'atorgament o denegació corresponent a cada sol·licitud tindrà lloc en el termini màxim de dos mesos  a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Bases i directrius reguladores del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400