Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l'impacte econòmic i social de la Covid19 (PEEU)

Cal concertar cita prèvia per a la realització d'aquest tràmit enviant un mail a olh@l-h.cat, un cop es té la sol·licitud i la documentació a presentar preparada. També pot enviar un mail per informar-se prèviament.

L'ajut per al pagament de deutes de rendes del lloguer derivat de l'impacte econòmic i social de la Covid19 és una de les modalitats de prestacions econòmiques d'especial urgència (PEEU) per a l'habitatge. 

La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l’habitatge de persones i famílies, per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer, d’una cessió d’ús o d’un contracte de sotsarrendament regulat a l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, d’un dret de subrogació sobre un habitatge, d’acord amb els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, o de qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació.
 • Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant. Si, en el moment de resoldre, la persona sol·licitant ja no viu a l’habitatge per al qual ha demanat la prestació, es dicta una resolució desfavorable, per incompliment de la finalitat d’aquestes prestacions.
 • La persona sol·licitant ha de tenir un deute de les rendes del lloguer produït per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles a partir del mes d’abril de 2020.
 • Que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat de convivència es trobin o s’hagin trobat en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o les persones treballadores per compte aliena o per compte pròpia que hagin patit una disminució dels ingressos derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19.
 • Amb l’import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent.
 • No tenir la persona sol·licitant, ni cap altre membre de la unitat de convivència, un habitatge en propietat o en usdefruit, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s’és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge, i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.
 • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. La ponderació dels ingressos es farà d’acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l’habitatge vigent. Les taules de l’IRSC són les vigents per a cada anualitat, són públiques i es poden consultar al web habitatge.gencat.cat
 • L’import del lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents: Demarcació de Barcelona: 800 euros mensuals.
 • Als efectes d’aquestes prestacions es considera que formen part de l’import del lloguer els següents conceptes: la renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d'escombraries.
 • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l’import màxim de la prestació, es podrà concedir una nova prestació fins a aquest import màxim, sempre que s’acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l’última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.
 • Les persones que hagin estat beneficiàries de la prestació fins a la quantia màxima no poden sol·licitar novament una altra prestació econòmica amb caràcter urgent i especial per al pagament del lloguer fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre la data de la resolució de concessió i la nova sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca o pel propietari, que acrediti l’efectivitat del pagament, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

 • NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA
 • El dia de la cita heu d'aportar la sol·licitud de prestacions econòmiques d'especial urgència (PEEU)  de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya emplenada i presentar-la a l'oficina indicada, juntament amb la documentació necessària.

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.
El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Podeu realitzar el tràmit per via telemàtica seguint el següent enllaç: Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge

Documentació necessària

A la informació que hi ha a continuació trobareu marcada amb un asterisc (*) aquella documentació susceptible de ser consultada i que, per tant, no caldrà que el ciutadà presenti si no denega l'autorització de la seva consulta:

 • DNI/TIE/Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència 
 • Certificat de convivència actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència (*)
 • Els certificats de discapacitat o, si s'escau, de mobilitat reduïda que superin el grau del 33 % de qualsevol dels membres de la unitat familiar o els certificats de persones amb gran dependència. Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de classes passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectats per una discapacitat en grau igual al 33 % a tots els efectes, i el document que acredita aquesta circumstància és la resolució de l'INSS o de classes passives. Per tant, no cal que sol·licitin el reconeixement de discapacitat. (*)
 • Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que acrediti que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un habitatge. (*)
 • Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social, relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència. (*)
 • En el cas de persones en situació d'atur, certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant l’últim mes abans de la presentació de la sol·licitud. (*)
 • En el cas de persones pensionistes, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l’últim mes abans de la presentació de la sol·licitud. (*)
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa a si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat, fent constar la relació detallada de les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda, si s'escau (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment dels requisits establerts en la resolució (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Contracte de lloguer, de cessió o de sotsarrendament a nom del sol·licitant.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:
  • L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud; en el cas de no poder aportar les nòmines perquè encara no se'n disposa, el contracte de treball.
  • En el cas de treballadors per compte propi, la darrera declaració trimestral d’IRPF. En cas de cessament de l’activitat de les persones treballadores per compte pròpia, el certificat expedit per l’organisme corresponent o document acreditatiu emès per les entitats.
 • Certificat d’empresa de la persona sol·licitant o de qualsevol dels membres de la unitat de convivència acreditatiu d’haver estat afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).
 • En cas que existeixin altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d'ingressos i una impossibilitat de justificació, quan la persona sol·licitant sigui treballadora per compte aliena o per compte pròpia, una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d'ingressos.
 • Llibre de família o document equivalent, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si escau.
 • Certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge que acrediti l'import detallat del deute i dels mesos corresponents.
 • Sollicitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de la prestació, a nom de la persona propietària o administradora de l’habitatge, signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària o document acreditatiu del compte bancari de la persona propietària o administradora de l’habitatge.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, les oficines locals d'habitatge, les borses i les entitats que hagin subscrit un conveni amb l’Agència pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Impresos associats

Sol·licitud de prestacions econòmiques urgents en l'àmbit de l'habitatge

Sense resolució d'òrgan

Quantia de la prestació:

 • La quantia de la prestació es fixa d'acord amb el deute acreditat, l'import màxim és de 4.500 euros, i es pot atorgar per un període màxim de deute de dotze mesos, encara que l'import total concedit no arribi a la quantia màxima anterior.
Incompatibilitats i compatibilitats:
 • Aquestes prestacions són incompatibles amb qualsevol altre ajut per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i amb el cobrament d'altres ajuts, que provinguin de qualsevol Administració o organisme públic per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.
Pagament de la prestació:
 • El pagament de la prestació es farà per transferència ordinària a la persona propietària de l'habitatge o a la persona que la representi legalment o a la persona que es designi en els acords derivats dels processos de mediació social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En cas que s'hagi iniciat un procés de desnonament, el pagament es farà al Jutjat.
 • Si es tracta de la prestació per poder donar continuïtat al pagament del lloguer, es pagarà a la persona sol·licitant, un cop hagi acreditat que està al corrent de pagament. Es pot efectuar en pagaments fraccionats, dins dels 12 mesos següents a la concessió de la prestació.
No poden accedir a aquestes prestacions:
 • Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges propietat o que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com els de qualsevol administració pública en general.
 • Les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i, no l’han acceptada, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l’ajut.
 • Les persones que tenen dret al lloguer social obligatori d’un gran tenidor d’habitatges, com alternativa adequada a la seva situació, llevat causa justificada.
 • La persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre que tingui algun dels vincles següents:
  • Parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
  • Socis o partícips de les entitats que actuïn com a arrendadors.

Si durant la tramitació es continua acumulant deute, els serveis socials poden proposar l'ampliació de l'import sol·licitat mitjançant un nou informe social que ho justifiqui. L'ampliació proposada es valorarà i, si s'escau, es podrà resoldre favorablement sempre que el total de l'ajut no superi la quantia màxima de 4500€ anuals.

Si, en el moment de resoldre la sol·licitud, la persona sol·licitant ja no viu a l'habitatge pel qual ha demanat la prestació, es dictarà una resolució desfavorable, per incompliment de la finalitat de la prestació urgent, que és la de possibilitar la permanència en l'habitatge.

Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat inferior a l'import màxim de 4.500€ anuals, es podrà concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim, sempre que s'acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l'última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.

L'import de la prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació podrà prorrogar-se per dos períodes màxims de 12 mesos més.